نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین مشابهت و مکمَل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی آنان موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های دانشجویان متأهل، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های موردنظر از بین خوابگاه­های متأهلی دانشگاه­های دولتی انتخاب گردید، به دفتر سرپرستی هریک از آنها مراجعه و فهرست تمامی اعضای ساکن در خوابگاه­ها تهیه و از طریق تصادفی اعضای گروه نمونه انتخاب گردید. سپس پرسشنامه NEO-FF-I و پرسشنامۀ ENRICH به ترتیب برای گردآوری داده­های مربوط به ابعاد اصلی شخصیت و رضایت زناشویی بر روی هر یک از زوجین اجرا گردید. در این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین ابعاد اصلی شخصیتی زن و مرد به منزله مکمَل و عدم تفاوت معنادار به منزله مشابه بودن در آن بعد تلقی گردید که در نهایت روان­آزرده­خویی به عنوان عامل مکمل و برونگرایی، سازگاری، پذیرابودن به تجارب و مسئولیت­پذیری به عنوان ابعاد مشابه شناسایی شدند. نتایج نشان داد از بین 4 عاملی که بعنوان ابعاد مشابه شناسایی شدند به ترتیب بین مشابه بودن در سازگاری و برونگرایی، با رضایت زناشویی رابطه معناداری به دست آمد. در مورد مکمَل بودن نتیجه پژوهش نشان داد که بین مکمل بودن در عامل روان­آزرده­خویی با رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. و در نهایت نتایج آزمون t تفاوت معناداری را بین میزان رضایت زناشویی بر حسب مشابه و مکمل بودن ابعاد شخصیتی زوجین نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

پروین. لارنس ا، جان.الیور. پی.(1381). شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی، پروین کدیور. تهران: آییژ.
دلاور.علی. (1380). آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
سلیمانیان، علی اکبر. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.  
وقایه الاتفاقیه،22/4/1383.
 
 
Barelds,P.H.(2005).Self and Partner Personality in Intimate Relationships. European journal of personality. Vol,19 (p:501-518)
Bentler, P. M, New comb. M. D, (1978). Longitudinal study of marital success and Failure. Journal of stalting and clinical Psychology vol.46, p, 1053-1070.
Bouchard and et all (1999).personality and marital adjustment: utility of the five – factor model of personality: journal of marriage, and family.61, 651-660.
Costa, P.T. jr, & McCrae. R. R.(1992).Revised NEO personality (NEO-PI-R) and NEO Five–Factor(NEO-FF-I) professional manual . Odessa FF, psychological Assessment Resources.
Donnellan. B. M, Conger. R. D, Bryant. Ch. M (2005). The Big five and enduring marriages. Journal of Research in personality. Vol39. (p 206-207).
Fisher. T. D, Mcnulty.j.(2008). Neuroticism and marital satisfaction: the mediating role played by the sexual relationship.Journal of family psychology. vol22 (1)112-122.
Gattis K. S, Bern’s, Simpson. L. E & Christenson. A.(2004). Birds of a feather or strange birds? Ties among personality dimensions,similarity, and marital, Fame psychol. 18(4):564-74.
Hattie. J (2004). The Relationship between marital characteristic, marital interaction process and marital satisfaction. Journal of counseling and development. 13(220-253).
Luo, S. & Klohnen,E.C (2005).Assortative mating and marital quality in Newlyweds: A couple – Centered an approach. Journal of personality and social psychology, 88, 304-326.
Olson. R.R& Nemchek.S (1999). Five factor personality similarity and marital adjustment. Social Behavior and personality: An International Journal. (P):309-317.
Robins. R.W, caspi, A, & Moffitt, T. E (2000). Two personalities, one relationship: Both partners’ personality traits shape the quality of their relationship. Journal of personality and social psychology, 79, 251-259.
Santayana, G (2007). Spouse's personality may be hazardous to your health. Weds worth.
Shiota, M.  N & Levenson, R.  W (2007). Birds of feather don’t Always fly farthest: similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectaries in long – term marriages. Journal of psychology and aging. Vol: 22, No, 4,666-675.
Watson, D. Hubbard, B. & wiese. D. (2000).General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in   intimate relationship: evidence from self and partner – ratings. Journal of personality. 63:3.
Watson, D. Klohnen, E. C, casillas. A., simms. E., Haig, j. & Berry, D. S. (2004). Match makers and breakers:Analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of personality, 12, 1029-1068.
White, j.K, hendrich, S & hendrich, C (2004). Big five personality variables and relationship constructs. The enneagram institute Discussion Board.