نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آموزش عالی، رسالت سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالتهای مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آنست. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجیهای آموزش عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی دانشگاهها از جمله عواملی هستند که باعث شده تا متولیان امر آموزش عالی در بسیاری از کشورها مانند ایران، بازنگری برنامه­های درسی را آغاز نمایند و با سیاست تمرکززدائی، اختیارات لازم را برای اصلاح برنامه به دانشگاهها تفویض نمایند. یکی از رشته­هائی که بازنگری آن در اولویت قراردارد، رشته تکنولوژی آموزشی است، زیرا این رشته سرویس دهنده بسیاری از رشته­های دیگرست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی کاربردی است و از دو بخش مکمَل یکدیگر تشکیل شده است. در بخش اول، سرفصل مصوب رشته تکنولوژی آموزشی با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته و در بخش دوم از دانشجویان سال آخر در خصوص تئوری، نظری و یا تلفیقی بودن مباحث دروس تخصصی در یک تحقیق پیمایشی نظرخواهی شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد در بسیاری از دروس تخصصی بین اهداف دروس، عناوین و زیرعنوانهای نوشته شده در سرفصل دروس با واحدهای عملی همخوانی لازم وجود ندارد. براساس نظر دانشجویان، کاربردی بودن دروس بین دو حد متوسط و خوب در مقیاس لیکرت است. این درحالی است که حدود یک سوم از ساعات دروس تخصصی باید به آموزش واحدهای عملی اختصاص یابد.
 

کلیدواژه‌ها

 

تقی پورظهیر، علی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آمورش عالی.شماره مسلسل 3 (1372).
چانگ، ریچارد. چگونه آموزش مؤثر داشته باشیم. ترجمه عباس منوریان و شبنم تدین. تهران: موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (1384).
عارفی، محبوبه. برنامه­ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی (1384).
فتحی آذر، اسکندر. روشها و فنون تدریس. تبریز: دانشگاه تبریز ( 1382).
فردانش، هاشم. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت (1383).
کانن، رابرت و دیوید نیوبل. راهنمای بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. ترجمه احمد نصر و همکاران. تهران: سمت(1385)
هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی. شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی. شورایعالی برنامه ریزی آموزشی. بی تا.
راولی، دانیل جیمز و همکاران. تغییر راهبردی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران: دانشگاه امام حسین (1382).
 
Aloysius Regenbrecht and Karl Gerhard Pöppel. Erfahrung und schulisches Lernen. Aschendorff Münster.(1995) .
Benson, A. and Blackman, D. (2003) Can research methods ever be interesting?  Active Learning in Higher Education, 4, 39-55.
Brunnhuber. Prinzipien effektiver Unterrichtsgestaltung. Ludwig Auer (1995).
Buck, Günther.Lernen und Erfahrung. Darmstadt (1989).
Chen, Hsin-liang. Management of I.T. in: Encyclopedia of Library and Information Science. 2003
Cooper, A. J., Keen, M. and Wilton, J.C. (2003) The introduction of assessed group presentations as a novel form of in course assessment in neuroscience.  Bioscience Education E-journal, 1, available at
http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol1/beej-1-5.htm (accessed 12th March 2004).
Engelmayer, Otto. Psychologie für schulischem Alltag. Ehrenwirth (1960).
Pfundt, H. and Duit, R.  (1994)  Bibliography: students’ alternative frameworks and science education, 4th ed.  Kiel, Germany: Institute of Science Education. Wikipedia free encyclopedia.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page