شیوع و تنوع ناتوانی‌های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه علیگر کشور هندوستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

4 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: تعیین میزان شیوع ناتوانی­های ویژه یادگیری و انواع آن به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی در دانش­آموزان ابتدایی شهر شیراز هدف اصلی این تحقیق بود. روش: در این پژوهش، ابتدا از پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر(فرم معلم)، جهت غربالگری
دانش­آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری استفاده گردید. به این ترتیب تعداد 401 دانش­آموز (200 پسر و 201 دختر) که مبتلا به اختلالات رفتاری نبودند مورد بررسی قرار گرفتند. این تعداد دانش­آموز با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. چک لیست مایکل باست و چک لیست­های اختصاصی مرکز ناتوانی­های یادگیری شهر شیراز در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. یافته­ها: نتایج به دست آمده، همسانی درونی، پایایی باز آزمایی و روایی چک لیست­ها را تأیید کردند. همچنین میزان شیوع ناتوانی­های یادگیری 7/9 درصد، نارساخوانی 7/8 درصد، ناتوانی­های ریاضی 7/6 درصد و ناتوانی­های دیکته 2/7 درصد کل گروه نمونه به دست آمد. با استفاده از آزمون نسبتها در هیچ یک از انواع ناتوانی­ها تفاوت معنی­داری بین نسبت مبتلایان دختر و پسر، همچنین نسبت مبتلایان کلاس سومی و کلاس چهارمی به دست نیامد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدارس ابتدایی جهت پیشگیری و درمان ناتوانی­های یادگیری نیازمند خدمات مشاوره و راهنمایی هستند. این موضوع در برنامه ریزی، تنظیم بودجه و سیاست­های آموزشی و درمانی
می­توانند سودمند باشد.
 

کلیدواژه‌ها


احدی، بتول(1373). مقایسه عملکرد دانش آموزان مبتلا و نامبتلا به ناتوانی های یادگیری در مقیاس هوش وکسلر. پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شیراز.
انجمن روان­پزشکی آمریکا (1994).راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(جلد سوم). ترجمه نائینیان، محمدرضا؛ بیابانگرد، اسماعیل و مرامی، محمدابراهیم؛ تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، 1375.
پریرخ، دادستان(1379). روانشناسی مرضی(جلد سوم). تهران: انتشارات سمت.
دانه کار، ماهرخ (1376). بررسی نارساخوانی و نارساخوانی بر جای مانده از دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی تهران. خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، تهران.
فلاح چای، رضا (1374). بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دانش­آموزان ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین(1993). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری روانپزشکی بالینی. (نصرت ا... پورافکاری)، (1373. تهران: انتشارات ذوقی.
نجفی، محمود(1385). شیوع و تنوع اختلالات رفتاری. طرح پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش شیراز، منتشر نشده.
هالاهان، دانیل. پی؛ کافمن، جیمز. ام. کودکان استثنایی. ترجمه ماهر، فرهاد. تهران: انتشارات رشد، 1375.
Baral, S (2006). A review of the prevalence rate of learning disabilities.
Bradley,Danielson. & Hallahan, D.P. (2002). Identification of learning disabilities: research to practice. Houghton Mifflin, Boston.
Bryant,N.D. & McLouglin, J.A. (1972). Subject variables: definition, incidence, characteristics and correlates. Teaching the learning disabled adolescent, Houghton Mifflin co, Boston.
Carreker, Suzanne(2004). Dyslexia, Beyond the Myth. www.google.com.
Fletcher, J.M & Reschly, D.J.(2005). Changing procedures for identifying learning disabilities. The school Psychologist,x, 10-15.
Harwell,J.M.(2003). Complete learning disabilities: Ready to use strategies and activities for teaching students with learning disabilities. John wiley & sons.
Ingersoll,R.E.&Previts, S. B. (2004). The prevalence children’s mental International Dyslexia Association (2000).Common Signs of Dyslexia: www.google.com.
Karande, Sunil, (2005). Specific Learning Disability: The invisible handicap Indian Pediatrics, 42, 315-319.
Kirk, S.A, Gallagher, J.J.& Anastasio, N.J. (2000). Educating Exceptional Children, (10th Ed.), Houghton Mifflin Company, New York.
Lerner, J.W. (1971). Children with Learning Disabilities, Houghton Mifflin, Boston.
Lyon, G.R., Fletcher, J.M., Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., Torgesen,J.K., Wood, F.B., Schulte, A. & Olson,R.(2002). Rethinking learning disabilities. In Rethinking special education for a new century. Finn, C.E., Rotherham, A.J & Hokamson(eds), Washington, D.C.
National Information Centre for Children and Youth with Disabilities (2000), Severe and/or multiple disabilities. In Kirk, S.A., Gallagher, J.J.  & Anastasio, N.J. Children Educating Exceptional,(10th Ed.), Houghton Mifflin Company, Bhoston.
Ross Kidder, K. (2002). Who can diagnose LD. Department of psychology at George Washington University.
U.S. Department of Education (1990).Twelfth Annual Report to Congress on the Implementation of the Education of the Handicapped Act. Washington, DC: Author.