نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتباریابی و بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامۀ سنجش بلوغ اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از کتابها و مقالات و پژوهشهایی که در این خصوص صورت گرفته بودند، ویژگیهای مربوط به رشد و بلوغ اجتماعی استخراج شد و متناسب با آنها عباراتی که هر کدام شامل 5 گزینه بود ساخته شد. اعتبار یابی محتوایی براساس ارزیابی­های سه استاد روانشناسی صورت گرفت. به منظور اجرای پژوهش در ابتدا آزمون بصورت آزمایشی روی یک نمونۀ 50 نفری اجرا شد و اشکالات آن رفع گردید و فرم نهایی آن روی یک نمونۀ 434 نفری از دانش آموزان دختر و پسر در شهرستان سبزوار اجرا گردید. با تحلیل عاملی اکتشافی 16 عامل برای این آزمون مشخص شد. پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ نیز 89/0 به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روانشناسی نوجوانان. تهران: فرهنگ اسلامی.
زندن،وندر. (1996). روانشناسی رشد. ترجمۀ گنجی، حمزه.(1385). تهران: ساوالان.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه.(1379). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ششم. تهران: آگاه.
شریفی، حسن پاشا.(1381). اصول روانسنجی وروان آزمایی. چاپ اول. تهران: رشد.
شعاری­نژاد، علی اکبر. (1374). روانشناسی رشد 2 (نوجوانی وبلوغ). چاپ ششم. تهران: دانشگاه پیام نور.
شهرآرای، مهرناز. (1384). روانشناسی رشد نوجوانان (دیدگاهی تحولی). تهران: چاووشگران نقش
کلاین،پل.(1994). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمۀ صدرالسادات، سیدجلال و مینایی، اصغر (1380). چاپ: اول. تهران: انتشارات سمت.
کرامتی، ولی الله فرزاد و محسن پور، بهرام و علم الهدی، سید حسن. (1384). تأثیر یادگیری از طریق همیاری بر تقویت مهارت­های اجتماعی دانش آموزان. نشریۀ مددکاری اجتماعی، شمارۀ 3.
لطف­آبادی، حسین. (1384). روانشناسی رشد (2) نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. چاپ هفتم. تهران: سمت.
هومن، حیدرعلی.(1380). تحلیل داده­های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. چاپ اول. تهران: پارسا.
نجاتی،حسین. (1371). روانشناسی رشد (از کودکی تا نوجوانی). چاپ اول. تهران: مهشاد.
 
Benjamin, B.Lahey.(2001).psycholog an introduction Chen,Xinyin&Dan,Li&Zhen-yen,Li&Bo-shu,Li&Mowei,Liu.(2000).Social and prosocial Dimensions of social competence in chinese children:common and unique contribution to social ,Academic,and psychological adjastment.Development psychology.No.3,302-314
Down,S.(n.d).Program outcoms for Yoth social competencecies, from
 http://www.ag.arizona.edu/fcs/cyfernet/nowg/social        
McClellan, Diane E & Katz,Lilian G.(2001) Assessing young childrens social competence .,from http://www.athealth.com/consumer/disorders/child skill.html
Welsh,Janet A,Bierman,Keren L,Gall,Thmson&Detroit.(1998).social competence. , from http://www.healthline.com/gelecontent/social competence