نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری شیوه­های فعال تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان انجام گرفته است. جامعـه آماری این تحقیق شامل کلیـه معلمان استخـدام رسمی، حق التدریس و پیمانی یا قراردادی مقطع ابتدایی شهرستان گرگان به تعداد1300 نفرمی­باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و متناسب با جامعه آماری و از طریق نمونـه­گیری تصادفی به تعداد 297 نفر به تفکیک جنسیت (155 معلم مرد و 142 معلم زن) در نظر گرفته شده است. طرح تحقیق از نوع توصیفی (پیمـایشی) و ابزار اندازه‎گیری آن پرسشنـامه محقق ساخته است که با استفاده از رایـانه- بستـه نرم افزاری spss، ضـریب همبستگی بین نمرات دو بار اجرای آزمون عدد613/0 برآورد شده است. برای تجزیـه و تحلیـل یافته‎ها ازآمـار تـوصیفی (فـراوانی، درصد، جـدول و نمـودار ) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن) استفاده شد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎ها نشان می­دهدکه:
1- بین ویژگی­های فردی معلمان و میزان بکارگیری روش­های فعال تدریس همبستگی معنی­داری وجود دارد.
2- بین عوامل اداری و ساختاری و میزان بکارگیری روش­های فعال تدریس همبستگی معنی­داری دارد.
3- بین عوامل و ویژگی­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معلمان و میزان بکارگیری روش­های فعال تدریس همبستگی معنی­داری وجود دارد.
4- بین عوامل و شیوه­های ارزشیابی و میزان بکارگیری روش­های فعال تدریس همبستگی معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

ان .ال. گیج. (1968).‌ مبانی علمی هنر تدریس. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: انتشارات مدرسه، (1373).
باباخانی حمید.(84-1383). بررسی میزان بکارگیری روش فعال تدریس در درس فیزیک (1) و موانع موجود در آن وبیان راهکارهای عملی کاربست این روش در شهرستان شاهرود.
بازرگان، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه. (1376). روش تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.
تدریس حسنی، علی.(1379). بررسی راه های ایجاد و افزایش انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش معلمان استان گیلان. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان گیلان.
حقیقتی، رضا. (82- 1381). بررسی موانع بکارگیری کتب روش­ها و فنون تدریس در فرایند تدریس از دیدگاه معلمان و مدیران شهرستان کردکوی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مرکز مدیریت دولتی مازندران.
رحال زاده، رضا. (1375). روش شناسی تدریس. تهران: انتشارات ترمه.
روحانی، رقیه. (1383). رویکردهای نوین تدریس در علوم پایه. کیمیای مازندران، سال اول، شماره1 تابستان. –
صفـدری ،عبدالمحمـد. (1382). شناخت موانـع و مشکلات کـاربرد روش هـای فعـال تدریس در مدارس استان لرستان. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان لرستان.
ضیایی، غلامعلی. (1382). رابطه سبک مدیریت با میزان کارآیی معلمان دوره ابتدایی در شهرستان گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشدمرکز آموزش مدیریت دولتی مازندران.
فروتن، عبدالحکیم. (1383). راهکارهای ترغیب معلمین به استفاده از شیوه های فعال تدریس با توجه به امکانات موجود. پژوهشکده تعلیم وتربیت استان گلستان.
فضلی خانی، منوچهر. (1378). روش­های فعال تدریس در برنامه­های پرورشی. تهران: انتشارات تربیت. 
قاسم پور دهاقانی، علی. (1383). بررسی موانع و مشکلات دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگیـری روش هـای تدریس فعال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
محمودی ،فیروز. (1381). بررسی رابطه ویژگی های فردی دبیران با کیفیت آموزشی آنها و پیشرفت تحصیلی فراگیران دوره متوسطه شهر تبریز با تاکید بر روش فلندرز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم تربیتی، تبریز.
مقدم ،بدری. (1379). ‌کاربرد روان شناسی در آموزشگاه. ‌نشر سروش: چاپ هفتم.
وحدتی همت، شکوفه. (82- 1381). بررسی عوامل بکارگیری روش های فعال تدریس دردوره متوسطه استان همدان. پژوهشکده تعلیم وتربیت استان همدان.
یادگارزاده، غلام­رضا. (1378). روش های فعال تدریس ،ضرورت ها ،دیدگاه ها و پژوهش­ها. رشد تکنولوژی آموزشی، شماره118، صص 5-3.
 
Borich, Gary D,: The Appraisal of Teaching; Addison-Wesley,1977, Active teaching for highercognitive learningsTobin,K,and others( 1988)- . Science education vol.10.mar  Science, hnternational journalof
Meril C .Wittrock other .Hand book of Research on Teaching -p.6 (U.S.A: Macmillan.3Ed,1966)
Joyce,Bruce,etal.(1992) , Models of Teaching(3 rd Edition) : Hall Tnternational,Inc
Jacobsen,Eggen,Methods for Teaching , ohio :Bell & Howell comoany,1981.
www.lorestane.ir/news/peintversion.aspx?NewsId=1364
htm2-84 http://mcs.ir/kimia
Htm1 sts/abstracts 90/edu/thirteen - http://www.ui.ac.ir/grd
http://www.tabrizu.ac.ir/faculties/F-Education/index-edu