دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-273 
5. تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

صفحه 94-109

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام


7. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش "یادگیری به کمک همسالان" (PAL) دانش‌آموزان هنرستانی

صفحه 127-153

سیده ماهرخ موسوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی اشکذری


10. ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی

صفحه 207-232

هانیه هژبریان؛ ایمان ا... بیگدلی؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی