نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک، اراک

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه‌ای دیکته‌یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه‌دیداری و شنیداری دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه‌ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می‌شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. به مدت 15 جلسه گروه آزمایش با چندرسانه‌ای دیکته‌یار و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. جهت تشخیص این دانش‌آموزان در مرکز ناتوانی‌های یادگیری از مقیاس تجدیدنظر‌شده‌ی وکسلر، مصاحبه‌ی بالینی و آزمون املا استفاده شده بود. برای گردآوری داده‌ها از آزمون املا و جهت تحلیل داده‌ها از آزمون U ‌من‌ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد دانش‌آموزانی که با چندرسانه‌ای دیکته‌یار آموزش دیدند نسبت به دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صورت معناداری بهبود بیشتری در مشکلات حافظه دیداری و شنیداری داشتند(001/0P<). بنابراین چندرسانه‌ای دیکته‌یار در بهبود مشکلات حافظه‌دیداری و شنیداری دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری املا مؤثر است. پیشنهاد می‌شود از چندرسانه‌ای دیکته‌یار در آموزش دانش‌آموزان  ناتوان در یادگیری املا استفاده شود و برای انواع دیگر ناتوانی یادگیری، چندرسانه‌ای آموزشی تولید شود.

کلیدواژه‌ها