نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا

3 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه یادگیری به کمک همسالان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 979 نفر (519 دختر و 460 پسر)؛ در 19 هنرستان و 39 کلاس به پرسش‌نامه یادگیری به کمک همسالان پاسخ دادند. ضریب پایایی و همسانی درونی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوایی، روایی سازه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و 3 عامل استخراج شد که در دخترها مجموعاً 81/44% و در پسرها 40/46% و در نمونه کل مجموعاً 56/45% از واریانس کل پرسش‌نامه را تبیین کردند. یافته‌ها نشان داد که این پرسش‌نامه قادر است 3 عامل آموزش به کمک همسالان، ارتباط با همسالان و احساس تعلق به گروه همسال را اندازه‌گیری کند؛ بنابراین این پرسش‌نامه می‌تواند برای سنجش یادگیری به کمک همسالان برای دانش‌آموزان دختر و پسر به طور جداگانه و نیز در نمونه کل به کار رود.

کلیدواژه‌ها