نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه سنجش و اندازه‏ گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ پژوهش ازکلّیه‏ی دانش‏آموزان پسر مقطع پیش‏دانشگاهی شهر شهریار در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، دانش‏آموزانی که نمرات تعلّل‏ورزی بالایی داشتند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه)، 30 نفر انتخاب و به‏صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی آموزش داده شد. ‏برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ی تعلّل‏ورزی تاکمن استفاده شد. داده‏ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که فرضیه‏ی پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعلّل‏ورزی دانش‌آموزان مورد تأیید قرار گرفته است و دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل در پس‌آزمون به‏طور معناداری، تعلّل‏ورزی کمتری داشتند. پس می‌توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‌آموزان تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها