دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، پاییز 1393 
1. مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز

صفحه 1-20

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان


7. تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال‌گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری

صفحه 155-168

الهام نوروزپور؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد حسین فلاح