نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به‌منظور شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان، پژوهشی به روش پیمایشی و با رویکرد تطبیقی در میان دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه  اجرا شد. بر مبنای مطالعات تطبیقی انجام‌شده ، ابعاد فکری، اجتماعی، فردی و فنی چهار زمینه اساسی موردسنجش برای شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان در نظر گرفته شد. ابزار سنجش پرسشنامه‌ای محقق ساخته و مشتمل بر 94 عبارت 5 گزینه‌ای بود که بر اساس مقیاس درجه‌بندی لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف صورت‌بندی شد. شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. حجم کل نمونه مشتمل بر مشارکت 18000 نفر دانش‌آموز پسر و دختر از 9 استان کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه بود که درنهایت 14350 پرسشنامه قابلیت محاسبه و انجام تحلیل آماری یافت. نتایج این تحقیق اطلاعات نسبتاً عینی و معین از نیازهای فرهنگی دانش آموزان با توجه به شرایط خاص و حساس جوانی و نیز خواسته‌های سنی و جنس آنان در چهار بعد فکری، اجتماعی، فردی و فنی را شناسایی کرد؛ همچنین نشان داد که بین پاسخگویی به نیازهای فرهنگی پسران با دختران تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر آن، مشخص شد که بین نیازهای فرهنگی دانش آموزان در هریک از پایه‌های تحصیلی متوسطه تفاوت معنادار وجود دارد. و درنهایت، بین اولویت نیازهای فرهنگی دانش آموزان در ابعاد فکری، اجتماعی، فردی و فنی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها