نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم  راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی پسر شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 90-89  و نمونه آن 40 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و در دوگروهی کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. برای هر دو گروه، پیش‌آزمون و پس‌آزمون یادگیری، و آزمون یادداری اجرا شد. روش اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که گروه آزمایش، فصل 13 کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی را به روش مدل طراحی آموزشی رایگلوث آموزش دیدند و گروه کنترل همان فصل را به روش آموزش متداول و سنتی دریافت نمودند. برای تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی، شاخص‌هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورداستفاده قرار گرفت. و در بخش آمار استنباطی و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یاد داری گروه آزمایش و کنترل در درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند است. بنابراین، با استفاده از مدل طراحی آموزشی رایگلوث می‌توان میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها