سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی

محمدحسین دهقانی‌زاده؛ مسعود حسین‌چاری؛ مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 1-30

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده (الگوی ارتباطی گفت و شنود و الگوی ارتباطی همنوایی) و ساختار کلاس (تکلیف، سخت­گیری در ارزشیابی، تأکید بر ارزشیابی و مرجعیت) بر روی سرزندگی تحصیلی با بررسی نقش واسطه­ای ابعاد خودکارآمدی صورت گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 337 نفر از دانش­آموزان (176 دختر و 161 پسر) در مقطع متوسطه­ی ...  بیشتر

بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر میکائیلی؛ سعید رجبی؛ مسلم عباسی؛ خدیجه زمانلو

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 31-53

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) بود که از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 91-90 به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 55-79

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی برکفایت اجتماعی دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه‏های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

احمد عابدی؛ آذین‌دخت معماریان؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 79-93

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بودند. به این منظور 50 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوّم دبیرستان در سال تحصیلی 89-1388 از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 95-114

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان بررسی شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، و طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد مشکین شهر که در نیمسال اوّل تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. نمونه پژوهش حاضر، شامل دو کلاس ...  بیشتر

شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری

زهرا مهدوی؛ ایراندخت فیاض

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 115-137

چکیده
  رسیدن به اهداف در هر کنش اجتماعی موجب اثربخش شدن آن کنش می گردد. آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی نیز کنشی اجتماعی می باشد. در راه رسیدن به اهداف دوره های آموزشی ضمن خدمت بطور یقین عواملی تاثیرگذار بوده که شناخت آنان در درجه اول و از بین بردن موانع از سوی دیگر می تواند موجب اثربخش تر شدن این دوره ها ...  بیشتر

بررسی آموزشی مهارت های حرفه ای در گزینش دستیاران جراح دامپزشک در ایران

مهدی مرجانی؛ رزیتا سپهرنیا

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 139-154

چکیده
  جهت بالا بردن بازده آموزشی در رشته های مرتبط با طب لازم است ارزیابی و گزینش با معیارهای مشخصی انجام شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی آموزشی نقش و جایگاه مهارت های حرفه ای در انتخاب دستیاران جراح دامپزشک در ایران  می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. گروه نمونه شامل 150 نفر از اساتید، دانشجویان، تکنسین ها و جراحان دامپزشکی در بیمارستان ...  بیشتر

ارائه الگوی پیش‏بینی عوامل فردی و آموزشی ( سازمانی) مؤثر بر بهره‏وری

محمد غفاری مجلج

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، صفحه 155-184

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل فردی و آموزشی (سازمانی) موثر بر بهره وری با هدف ارائه مدل پیش‌بینی بهره وری کارکنان غرب منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی است. تعهد سازمانی، رضایت شغلی به عنوان متغیر فردی وکیفیت زندگی کاری با پنج بعد: حقوق و مزایا ، آموزش و فرصت های تحصیلی،  طراحی شغل ، مشارکت در تصمیم گیری، فضای کار  به عنوان متغیر آموزشی ...  بیشتر