نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی- دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی- دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی (شناختی، رفتاری و عاطفی) و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­­های شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­های شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه آماری برابر با 360 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای انتخاب گردید. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ‌ساخته با درجه­بندی لیکرت جمع­آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری مناسب در سطوح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد درگیری تحصیلی (شناختی، عاطفی و رفتاری) و افت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد (01/0P<)، از طرفی دیگر، درگیری تحصیلی توان پیش­بینی افت ­تحصیلی را دارد.

کلیدواژه‌ها