تأثیر چند رسانه‏ای‏آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی

دکتر حسن رستگارپور؛ دکتر فریدون یار یاری؛ حمیده نظری

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 1-20

چکیده
  این ‏پژوهش به ‏منظور ‏بررسی ‏تأثیر‏ چند‏رسانه‏ای، صدا و رنگ‏ بر عملکرد ‏امواج‏ مغزی‏ دانشجویان پسر ‏دوره‏ کارشناسی ‏صورت‏ گرفت. روش‏ پژوهش ‏در‏ چار چوب ‏تحقیقات ‏آزمایشی/‏آزمایشگاهی و از ‏نوع‏تحقیق درون‏‏آزمودنی است. جامعه‏آماری شامل ‏دانشجویان ‏کارشناسی پسر دانشگاه تربیت معلم تهران ...  بیشتر

بررسی تأثیر بازی‏درمانی بر‏کاهش اختلالات‏رفتاری دانش‌آموزان آزاردیده جسمانی- هیجانی 12-9 ساله شهر تهران

زهرا کمیجانی؛ دکتر ژانت هاشمی آذر

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 20-34

چکیده
  این‏ پژوهش به‏منظور بررسی تأثیر بازی‏درمانی بر‏کاهش اختلالات‏رفتاری دانش‏آموزان آزاردیده‏جسمانی- هیجانی١۲-۹ ساله شهر تهران و به صورت نیمه آزمایشگاهی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده، پرداخته است. به این‏‏منظور از بین‏کلیه دانش‏آموزان آزار‏ دیده جسمانی- هیجانی١٢-٩ ساله ساکن در مؤسسه‌های حمایتی ...  بیشتر

ارتباط‌گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه‌های یادگیری؟

حسین اسکندری؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر سید مهدی سجادی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 34-67

چکیده
  چند‏ دهه اخیر شاهد رخدادهای‏مهمی در زمینه دانش و فناوری بوده‏است؛ علاوه بر این نقد جهان منظم نیوتونی و ترسیم پدیده‌های جهان بر اساس پارادایم معرفت‌شناختی پیچیدگی، در‏حال پی‌گیری است. این رخدادها حوزه تعلیم و تربیت را با چالش‌ها و مطالبات جدیدی روبرو‏کرده است. در راستای پاسخ به شرایط جدید الگوها و نظریه‌های گوناگونی توسعه ...  بیشتر

تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله‏‏ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان

مائده مالکی؛ دکتر خدیجه علی آبادی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 66-89

چکیده
  آموزش‏مبتنی بر‏وب که یکی‏از اشکال‏آموزش‏الکترونیکی است در آموزش‏عالی رویکردی جدید است و نزدیک به 3 میلیون یادگیرنده در حال حاضر این دوره‏ها را می‏گذرانند .اما اینکه در طراحی آموزش‏های مبتنی بروب چه نظریه‏ها والگوهایی باید مورد استفاده قرار گیرد تحقیق جامعی در این رابطه به عمل نیامده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ...  بیشتر

تأثیر ترکیبی روش‏های سنجش جایگزین(عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد

دکتر یدالله خرم آبادی؛ دکتر علی دلاور

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 88-109

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر ترکیبی بکارگیری روش‌های مختلف سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان را مورد بررسی قرار داد. نمونه پژوهش را 40 دانش‌آموز پسر پیش دانشگاهی در رشتة علوم تجربی منطقه 2 خرم‌آباد تشکیل دادند که در دو کلاس متفاوت به‏صورت ‏تصادفی‏خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‏گیری مورد استفاده ...  بیشتر

بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی

مهران سرداری پور؛ دکتر حسن احدی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 111-126

چکیده
  هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی است. نمونه‏آماری‏شامل 60 نفر‏از فوتبالیست‏های شرکت‏کننده در مسابقات فوتسال سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بین سال‏های 1389-1388 و با روش تصادفی می‏باشد. در این مطالعه، اضطراب شناختی و اضطراب جسمی متغیرهای پیش‏گویی‏کننده و عملکرد‏ورزشی متغیر‏ملاک ...  بیشتر

بررسی میزان اثربخشی خودگوئی‏های درونی مثبت بر افزایش باورهای خودکارآمدی عمومی زنان

طیبه دهقانی فیروزآبادی؛ دکتر سیده خدیجه آرین

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، صفحه 125-148

چکیده
  این‏پژوهش به‏منظور، بررسی اثربخشی خودگوئی‏های‏درونی مثبت بر افزایش‏میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان انجام گرفته است. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‌ است، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) شرر و همکاران (1982) است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی به ترتیب 86/0 ...  بیشتر