دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 1-145 
1. تأثیر چند رسانه‏ای‏آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی

صفحه 1-20

دکتر حسن رستگارپور؛ دکتر فریدون یار یاری؛ حمیده نظری


3. ارتباط‌گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه‌های یادگیری؟

صفحه 34-67

حسین اسکندری؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر سید مهدی سجادی