نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت دانشگاه پیام نور استان همدان

2 - عضو هیأت علمی‏دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر تأثیر ترکیبی بکارگیری روش‌های مختلف سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان را مورد بررسی قرار داد. نمونه پژوهش را 40 دانش‌آموز پسر پیش دانشگاهی در رشتة علوم تجربی منطقه 2 خرم‌آباد تشکیل دادند که در دو کلاس متفاوت به‏صورت ‏تصادفی‏خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‏گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 1- پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R)، 2- آزمون پیشرفت تحصیلی شیمی، 3- آزمون‌های عملکردی شیمی، 4-کارپوشه. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های‌آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA)،و تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که عملکردشان با استفاده از روش‌های سنجش جایگزین مورد‏آزمون قرار‏ می‌گیرند در‏مقایسه با‏دانش‌آموزانی‏که عملکردشان با روش‌های سنتی اندازه‏گیری‏ می‌شوند: 1- نگرش مثبت‏تری نسبت به مدرسه دارند، 2- به پیشرفت تحصیلی بالاتری در حیطة روانی- حرکتی و شناختی دست می‌یابند.
 

کلیدواژه‌ها

جعفری، سکینه. (1376). بررسی نحوه ایجاد علاقه در دبیران، دانش آموزان در جهت استفاده بهتر از امکانات آزمایشگاه در درس زیست شناسی. گزارش پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش شهرستان های تهران.
سیف، علی اکبر. (1384). سنجش فرایند و فرآورده یادگیری: روشهای قدیم و جدید. تهران: نشر دوران.
سیف، علی اکبر. (1379). روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویراست نو). تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر. (1382). مفهوم سنجش و تاثیر آن بر روش آموزش معلم و کیفیت یادگیری دانش آموزان. مجموعه مقالات اولین همایش ارزش یابی تحصیلی(صص 212-199). تهران: تزکیه.
سیف، علی اکبر. (1383). اندازه‎گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی (ویرایش سوم). تهران: نشر دوران.
کریمی، عبدالعظیم. (1383). بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز (PIRLS) 2001. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کیامنش، علیرضا و خیریه، مریم. (1380). سنجش و اندازه گیری در ریاضی و علوم همراه با سؤال های ریاضی و علوم TIMSS در دوره ابتدایی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان. (1377 الف). یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS علوم دوره ابتدایی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان. (1377 ب). یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS ریاضیات دوره ابتدایی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کیامنش، علیرضا. (1377). سنجش عملکرد در سومین مطالعة بین المللی ریاضی و علوم TIMSS چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی.  تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
 
Arthur, L. A. (2004). An exploration of the impact of prior achievement, task complexity, cultural knowledge, and performance feedback on the mathematics self-efficacy and self-assessment of African-American per-adolescent students. Doctoral Dissertation, Howard University.
Barrows , H.S., Wiliams , R.G., & Moy , R.h. (1987) . A comprechensive Performance – Based assessment of fourt – year Student’s clinical skills . Journal of Medical Education , 62 , 805 – 809 .
Black , p.,& William , D. (1998) . Assessment and classroom Learning . Assessment in Education : Principles , Policy , and Practice , 5(1) , 7-74 .
Bol , h., Stepganson , P.L., O’connell , A ., & Nunnery , J.A. (1998). Influence of experience , grade level , and Subject area on teacher’s assessment practices .The Hournal of Educational Research , 91(6) , 323-330 .
Dembo , M.H. (1994) . Applying educational psychology (5 th. Ed.). New York: Long-man .
Ediger, M. (2000). Qualitative assessment versus measurement of student achievement. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 447 154).
Eggen.p.,& kauchak , D. (2001) . Educational psychology (5* ed). Upper Saddle River , NJ : Merril/Prentice – Hall .
Grace, C. (1992). The portfolio and its use: Developmentally appropriate assessment of young children. Urbana, IL: Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 357 393).
Karmos , A.H., & Karmos , J.S. (1984) . Attitudes toward standardized achievement tests and their relation to achievement test performance . Measurement and Evaluation in Counseling and Development , 17 , 56-66 .
Katula, A., Ray, S., & Sherrill, C. (1999). Improving student motivation, parent communication, and assessment while implementing a portfolio program. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 436 309).
Klenowski, V. (2002). Developing portfolios for learning and assessment. London: Routledge.
Lane , S., Parke , C S., & Stone , C.A. (2002) . The impact of a state performance – based assessment and accountability Program in mathematics instruction and student learning : eveidence from survey data and school performance . Educational Assessment , 8 (4) , 279-315 .
Linn . R.L., Baker , E.L., &Dunbar , S.B. (1991). Complex , Performance based assessment : Expectations and validation criteria . Educational Researcher, 20(8) , 15-21 .
Macciomei, N. R. (1995). The effects of portfolio assessment on academic achievement and intrinsic motivation for students with specific learning disabilities. Doctoral Dissertation, University of South Carolina.
Meisels , S.I., Xue , Y.,Bickel , D.P., Nicholsen , J., & Atkins – Burnett , S. (2001). Paremtal Reactions to Authentic Performance Assessment . Educational Assessment , 7 (1) , 61-85 .
Olina, Z. & Sullivan, H. J. (2002). Effects of classroom evaluation strategies on student achievement and attitudes. Educational Technology Research and Development, 50, 61-75.
Paris , S.G., Lawton , T.A., Turner , H.C., & Roth , J.L. (1991) . A developmental Perspective on standardized achievement testing . Educational Researcher , 20 (5) , 12-20 .
Paulson, F. L., & Paulson, P. P. (1994). Student led portfolio conferences. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 377 241).
Ruiz – Primo , M.A., Baxter , G.P., & Sgavelson , R.J. (1993). On the stability of Permance assessments. Journal of Educational Measuremenu , 30 (1) , 41-53 . Schwager , M.T., & Carlson , J.S. (1994). Building assessment cultures : Teacher perceptions and School environment . Education and Urban Society , 26 , 390-403 .
Seals, G. J. (2001). The effects of portfolio use as a learning tool on algebra II students achievement and their attitudes toward mathematics. Doctoral Dissertation, the University of Mississippi.
Shavelson , R.H., Baxter , G.P., & Pine , J. (1992) . Performance assessments : political rhetoric and measurement reality . Educational Researcher . 21(4) , 22-27 .
Shavelson , R.J. (1994) . Guest editor’s Preface . International Journal of Educational Research , 21 (3) , 235-237 .
Shavelson , R.J., Baxter , G.P., & Gao , x . (1993). Sampling Variability of performance assessments . Journal of Educational Measurement , 30 (3) , 215 – 232 .
Shepard , L. (1991). Psychometrician’s beliefs about learning . Educational Researcher , 20 , 2-16 .
Shepard , L.A. (1991) . Will national tests improve student learning ? Phi Delta Kappan , 73 (3) , 232 – 238 .
Shepard . L.A. (2000) . The role of assessment in a learning culture . Educational Researcher . 21(4) , 22-27 .
Stefanou , C., & parkes , J. (2003). Effects of classroom assessment on student motivation in fifth – grade science . The Hournal of Educational Research , 96 (3), 152-161 .
Susuwele-Banda, W. J. (2005). Classroom assessment in Malawi: teachers’ perceptions and practices in mathematics. Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and state University.
Tierney, R. (1992). Setting a new agenda for assessment. Learning, 21, 62-64.
Wiggins , G . (1991) . Standard , not standardization : Evoking quality student work . Educational Leader Ship , 51 , 74-79 .
Woolfork , A.E. (2004) Educational Psychology . Englewood Cliffs , NH : Prentice – Hall .
Wu, Y., & Tsai, C. (2005). Development of elementary school students' cognitive structures and information processing strategies under long-term constructivist-oriented science instruction. Science Education, 89, 822-846.