نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دکترای تخصصی روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی است. نمونه‏آماری‏شامل 60 نفر‏از فوتبالیست‏های شرکت‏کننده در مسابقات فوتسال سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بین سال‏های 1389-1388 و با روش تصادفی می‏باشد. در این مطالعه، اضطراب شناختی و اضطراب جسمی متغیرهای پیش‏گویی‏کننده و عملکرد‏ورزشی متغیر‏ملاک است. برای جمع‏آوری‏اطلاعات، از اندازه‏گیری فشار‏خون و ضربان‏قلب، پرسشنامه اضطراب‏حالتی رقابتی (CSAI-2) و پرسشنامه عملکرد بازیکنان استفاده شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیر به‏کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب ‏شناختی و جسمی با عملکرد ورزشی در ورزشکاران ارتباط منفی معنی‏داری وجود دارد. همچنین اضطراب شناختی و جسمی هر‏کدام حدود 12 درصد از عملکرد ورزشی را تبیین می‏کند. بر‏اساس این مطالعه، اضطراب در سطح متوسط بهترین عملکرد ورزشی را در پی دارد ولی اضطراب بالا و پایین منجر به تخریب عملکرد ورزشی می‏شود.

کلیدواژه‌ها

دلاور علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان‏شناسی و علوم‏تربیتی. انتشارات رشد، 1384.
دلاور علی، روش تحقیق در روان‏شناسی و علوم رفتاری. نشر ویرایش، 1385.
صنعت کاران، افسانه .(1376). بررسی تأثیر یک دوره تمرینات آرام‏سازی در میزان اضطراب‏ حالتی رقابتی و نحوه‏ی عملکرد بانوان ‏بسکتبالیست باشگاه‏های تهران. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
فرخی‏احمد، حکاک ‏الهام .(1379). مقایسه دو‏نوع اضطراب‏صفتی‏رقابتی و حالتی‏رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت‏کننده در مسابقات بین‏المللی بسکتبال جام ورزش و ملت‏ها. نشریه ی حرکت.
مارتنز، راینر، روان‏شناسی ورزش (راهنمای مربیان و ورزشکاران). ترجمه فرهاد هژیره، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی- چاپ دوم، 1996.
هوشمند، محمد .(1368). فرهنگ پزشکی دولند. تهران، انتشارات سروش.
 
American Heart Association,(2004).www.americanheart.org.Retri eve. November21, 2004..
Bird, A..m.and Horn, A..(1990). Cognitive anxiety and mental error Journal of  sport and Exercise psychology,12, 211-216
Butler (1996).Sport Psychology in Action. Butterworth- Heinemann: Oxford, England.
Fletcher.& S. Hantan(2001);"The Relation Between Psychological Skills  Usage and Competitive Anxiety Response";Psychology of Sport and Exercise,Vol.2,pp.89-101.
Gould, G.,&Weinberg,R.S.(1984).Antecedents of temporal changes in and relationships between CSAI-2 components Journal of Sport Psychology,6,289-304. 15-Gould,D.,Ecklund,R.C.,&Jackson,S.A.(1993).Coping strategies used by U.S.Olympic Wrestlers. Research Quarterly for Exercise and Sport,64,83-93.
Gowan,G.R.(1979).Bridging the gap between sport science and sport practice. In P. Klavora & J.V. Daniel (Eds.), Coach, Athlete and the Sport Psychologist.
Hanin, Y.L. (1980); A study of anxiety in sports, In W.F. Straub (Ed.), Sport Psychology: An Analysis of Athlete Behavior, Ithaca, NY: Movement pp.236-249.
Hardy,L.,Parfitt,G.and Pates.(1995).Somatic anxiety, physiological arousal and performance: Differential effects upon a high anaerobic, low memory demand task. International Journal of Sport Psychology,26,196-213.
Hanin,Y.L.(1986).State Trait anxiety research on sport in the USSR. In C.D.Spilberger&R.Diaz(Eds.),Cross-Cultural Anxiety(Vol.3) , Hemisphere, Washington,D.C.,45-64.
Hardy,L.&Parfitt,G.(1991).A catastrophe model of anxiety and performance. British Journal of Psychology,82,163-178.
Kirby, R.J., &Liu,J.(1999) Precompetition anxiety in Chinese athletes. Perceptual and Motor skills.88, 297-303.
Martens,R.,Vealey,R.S.,&Burton,D.(1995).Competitive anxiety in  sport. Champaign, IL,England:Human Kinetics  Publishers.
Martens,R.,&D.Burton(1990); CompetitiveAnxietyin Sport; Champaig, IL: Human Kinetics.
Orlick, T.,&Partington,J.(1988).Mental Links to excellence. The Sport Psychologist,2,105-130.
Thuot, S.M.,Kavouras,S.A.,&Kenefick,R.W.(1998).Effect of perceived ability, game location, and state anxiety on basketball performance. Journal of Sport Behavior, 21,311-321.
Thomas&I.Maynard (2004);"Competitive Anxiety Response in the Week Leading up to Competition"; Psychology of Sport and Exercise, Vol.5,pp.169-187.
Jones G (1991) recent development and current issues in competitive state anxiety research. The psychologies. 4 , 152-5.
Jones.G, Swain.A (1996), Effect of goal-setting intervention on selected basketball skills, Research Quarterly for exercise and sport, N66, P51-63.(23).
Jones.G., Swain,A.B.J&Cale,A.(1991).Gender differences in precompetition temporal patterning and and antecedents of anxiety and self-confiedence.Journal of Sport and Exercise Psychology,13,1-15.
Wiggins, M.S., &Brustad, R.J.(1996).Perception of anxiety and expectations of performance. Perceptual and Motor Skills, 83, 1071-1074.