نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چند‏ دهه اخیر شاهد رخدادهای‏مهمی در زمینه دانش و فناوری بوده‏است؛ علاوه بر این نقد جهان منظم نیوتونی و ترسیم پدیده‌های جهان بر اساس پارادایم معرفت‌شناختی پیچیدگی، در‏حال پی‌گیری است. این رخدادها حوزه تعلیم و تربیت را با چالش‌ها و مطالبات جدیدی روبرو‏کرده است. در راستای پاسخ به شرایط جدید الگوها و نظریه‌های گوناگونی توسعه یافته‌اند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل یکی از نظریه‌های جدید یادگیری تحت عنوان ارتباط‌گرایی است که در چند سال اخیر مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفته است. برای این منظور پژوهشگر با استفاده از روش‏های توصیفی- تحلیلی به گردآوری شواهد متنی، و تجزیه و تحلیل آنها‏مبادرت‏کرده تا به سؤالاتی درباره‏این نظریه پاسخ‏دهد: آیا ارتباط‌گرایی می‌تواند یک نظریه یادگیری باشد؟ چه نقدهایی بر آن وارد است؟ آیا اساسا یک نظریه نوبنیاد است یا بر داشته‌های نظریه‌های قبلی استوار شده‏ است؟ تحلیل مبانی‏نظری (و معرفت ‌شناختی) این‏نظریه نشان می‌دهد که با توجه به برخی معیارها و تطبیق آن با دیگر نظریه‌های موجود، ارتباط‌گرایی را می‌توان به عنوان یک نظریه یادگیری به‌شمار آورد. اتکای این نظریه به دانش ارتباطی(یا دانش توزیع شده)، آن را در قیاس با رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی از مبنای معرفت‌شناختی جداگانه‌ای برخوردار کرده است. با این وجود این نظریه، هنوز از پشتوانه‌های تجربی کافی برخوردار نیست، بنابراین بکارگیری آن به‏ویژه در حوزه طراحی آموزشی نیاز به پژوهش بیشتر دارد. در مجموع این نظریه می‌تواند به عنوان همکار جدید نظریه‌های یادگیری نه جایگزین آنها، رهنمودها و کاربردهای زیادی، به‏ویژه برای یادگیری الکترونیکی در فضای وب 2.0 به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

فردانش، هاشم .(1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی-پژوهشی مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، دوره نهم، شماره دوم، صص 22-5
هرگنهان، بی.آر؛ السون، متیو، اچ .(1383). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف، ویراست ششم، چاپ هفتم، تهران: نشر دوران.
 
 
Ally, M.(2004). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson & F. Elloumi(Eds). Theory and practice of online learning. Athabasca: Athabasca University
Bessenyei, István(2008) Learning And Teaching In The Information Society Elearning 2.0 And Connectivism,Revista de Informatica Sociala anul V, nr. 9, iunie 2008
Brill, Aaron J. (2008). Connectivism, Globalization, and the Digital Divide:A Resource for Bridging the Gap, Masters of arts, University of San Francisco.
Carmean, Colleen M. (2008). e-Learning Design 2.0: Emergence, Connected Networks and the Creation of Shared Knowledge, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University.
Chalmers, David J.(1992). Subsymbolic Computation and the Chinese Room. Retrieved May, 24 2010 from http://consc.net/papers/subsymbolic.pdf
Clark, A. (1997). Being there: Putting brain, body and world together again. Cambridge, MA: MIT Press.
Coyle, Jr.,James E.(2007). Wikis in the College classroom: A Comparative Study of Online and
Face-to-Face Group Collaboration at a Private Liberal Arts University. A dissertation submitted to the Kent State University College and Graduate School of Education,Health, and Human Services in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Cunningham, W. J.; Fitzgerald, J. (1996). Epistemology and Reading. Reading Research Quarterly. Vol. 31. pp.36-60.
Downes, S. (2006). Learning Networks and Connective Knowledge, Retrieved February 20, 2009, from http://it. coe. uga. edu/itforum/paper92/paper92. html
Downes, S. (2007). An introduction to connective knowledge, Hug, Theo (ed.): Media, Knowledge & Education - Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media Ecologies. Proceedings of the International Conference held on June 25-26, 2007. November 27, 2007.
Downes, S. (2008). Types of Knowledge and Connective Knowledge. Retrieved March 11, 2009, from http://halfanhour.blogspot.com/2008/09/types-of-knowledge-and-connective.html
Fenoglio, Peter J.(2006). ‘Pinball’ engagement and Connectivism: New understandings of learning in the 21st Century.
Forster, T. (2007). Msg. 14, Re: What Connectivism Is. Online Connectivism Conference: University of Manitoba.  http://ltc.umanitoba.ca/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12
Hirumi, A. (2009).Transforming Training and Education to meet the needs of 21st Century Learners.1st International Conference on e-Learning and Teaching (ICeLT), Iran,Tehran, Iran University of Science and Technology,2009, 9-10 December,
Kerr, B. (2006) A challenge to connectivism. http://billkerr2.blogspot.com/2006/12/challenge-to-connectivism.html Retrieved on May 21, 2008.
Kerr, B. (2007a). A Challenge to Connectivism. Transcript of Keynote Speech, Online Connectivism Conference. University of Manitboa.
Kerr, B. (2007b). A challenge to connectivism. Keynote presentation delivered at the Connectivism Online Conference, 2–9 February. Retrieved 28 November 2009, from http://learningevolves.wikispaces.com/kerr/ [Archived at  http://www.webcitation.org/5lcKO3TKA].
Kerr, B. (2007c). Msg. 7, Re: What Connectivism Is. Online Connectivism Conference: University of Manitoba.
Lave J., & Wenger. E. (2002). Legitimate peripheral participation’ in Communities of Practice. In R. Harrison (Ed.) Supporting lifelong learning: Volume 1 – Perspectives on learning (pp. 111-126). London & New York: RoutledgeFalmer.
Loftus, M. (2006) Creating feedback for students on online discussion boards using rubrics and a web server:Is technology enough?A National University of Ireland, Galway & Regis University, for the degree of Master of Science.
Masoumi, D. (2010) Quality in E-learning Within a Cultural Context: The Case of Iran. University of Gothenburg
Massyn, L. (2009). A Framework for Learning Design in Different Modes of Delivery in an Adult Learning Rogramme, (Ph.D Higher Education Studies). Faculty of the Humanities University of the Free State Bloemfontein.
Mergel, B. (1998).Instructional Design & Learning Theory, Retrieved Mey 6th, 2010, from
Miller, R. D. (2009). Developing 21st Century Skills Through the Use of Student Personal Learning Networks Dissertation Submitted to Northcentral University Graduate Faculty of the School of Education In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education.
Moravec, J. (2008). Moving beyond Education 2.0. Retrieved May 18, 2010 from
http://www.educationfutures.com/2008/02/15/moving-beyond-education-20/
Olson, M.; Hergenhahn, B.R .(2008).= Introduction to the Theories of Learning (8th Edition) Prentice Hall; 8 edition.
Papert, S., & Idit, H. (1991).= Constructionism. Norwood, NJ: Ablex Publishing.
Petrina, S.; Dobson, T.; Xiaoqing G. N. (2008) Digital Natives, Digital Immigrants: An Analysis of Age and ICT Competency in Teacher, EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, Vol. 38(3) 235-254, 2008
Pratt, D. 2002. Good teaching: one size fits all? New directions for adult and continuing education 2002(93):5-15.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. In On the Horizon, October 2001, 9 (5). Lincoln: NCB University Press.
Rousseau, J. J. (2007) Historical Case Study o the Supernet Consortium: Investigating Change management and the Concept of Connectivism and Distributed Professional Learning communities, Submitted to the Faculty of the Graduate School of Texas A&M University-Commerce in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education.