نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آموزش‏مبتنی بر‏وب که یکی‏از اشکال‏آموزش‏الکترونیکی است در آموزش‏عالی رویکردی جدید است و نزدیک به 3 میلیون یادگیرنده در حال حاضر این دوره‏ها را می‏گذرانند .اما اینکه در طراحی آموزش‏های مبتنی بروب چه نظریه‏ها والگوهایی باید مورد استفاده قرار گیرد تحقیق جامعی در این رابطه به عمل نیامده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر الگوهای طراحی‏آموزشی گانیه و پنج‏مرحله‏ای بایبی در آموزش مبتنی برشبکه بر یادگیری و یادداری‏‏دانشجویان‏است. برای‏تجزیه و تحلیل‏داده‏ها‏از شاخص‏های‏آمار‏توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، نمودار) وآمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه‏های تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از، تحلیل کوواریانس، اندازه‏گیری‏مکرّر طرح‏یک بین- یک‏درون و آزمون‏تعقیبی بونفرونی استفاده شد. ابزارهای پژوهش شامل پیش آزمون، پس آزمون یادگیری وآزمون یادداری بود که توسط محقق ساخته شده بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 89-88 بودند که از میان آنها 32 دانشجو با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند، و پس از اجرای پیش آزمون یادگیری بر روی هر 32 نفر، به طور تصادفی آنها به دوگروه تقسیم شدند والگوی طراحی‏آموزشی‏گانیه بر روی یک گروه و الگوی پنج مرحله‏ای بایبی نیز بر روی گروه دیگر اجرا شد؛ وسپس پس آزمون یادگیری بر روی هر دوگروه اعمال شد ودر نهایت بعد از سه هفته پس آزمون یادگیری به عنوان آزمون یادداری عیناً بر روی هر دو گروه تکرار شد. یافته‏های تحقیق نشان داد که 1. بین یادگیری‏دانشجویانی که با الگوی‏طراحی‏آموزشی‏بایبی آموزش دیده‏اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی‏آموزشی گانیه آموزش دیده‏اند تفاوت معناداری وجود دارد. و یادگیری دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده‏اند نسبت به دانشجویانی‏که با الگوی‏گانیه آموزش‏دیده‏اند بیشتر است. 2. بین یادداری‏دانشجویانی‏که با الگوی طراحی‏آموزشی بایبی آموزش دیده‏اند ودانشجویانی که با الگوی طراحی‏آموزشی گانیه آموزش دیده‏اند تفاوت معناداری وجود دارد. و یادداری دانشجویانی که با الگوی طراحی‏آموزشی بایبی آموزش دیده‏اند نسبت به دانشجویانی که با الگوی گانیه آموزش دیده‏اند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

 • اندرسون، تری والومی، فتی .(1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. ترجمه بی بی عشرت زمانی و سید امین عظیمی، تهران: انتشارات مدارس هوشمند. تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1964.

  ایلخانی‏زاده، مینا .(1386). بررسی ومقایسه تأثیر تدریس به شیوه بحث گروهی وسخنرانی در درس مطالعات اجتماعی بر یادگیری، یادداری وانگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان‏های منطقه 12 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  حیدری، حسین .(1384). تأثیر دو روش تدریس e5 وسنتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان کلاس پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی شهرستان قائم شهر در سال تحصیلی 84-83. چاپ نشده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  سرمد .(1384). روش‏های آماری تک متغیری. تهران: انتشارات سمت.

  گانیه، آر.ام. بریگز، لس لی جی، والتر دبلیو .(1374).  اصول طراحی آموزشی. ترجمه خدیجه علی آبادی. تهران: نشر دانا. تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1994.

  مرجل، براندا .(1382). طراحی آموزشی ونظریه یادگیری. (ترجمه‏ی جلیل شاهری لنگرودی). مجموعه مقالات علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب. دفترششم، صص77-21.

  نورانی، خدیجه .(1386). تأثیر طراحی‏آموزشی مبتنی بر رویکرد شناخت‏گرایی وساختن گرایی بر میزان پیشرفت تحصیلی، یادداری، و میزان انگیزش پیشرفت دانش‏آموزان پایه سوم دبیرستان در درس تاریخ معاصر در سال تحصیلی 87-86 در شهرستان دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  Almala, A. H. )2005( A constructivist conceptual framework for a quality e-Learning environment distance learning; Academic Research Library. 2, 5; pg. 9.

  Anglada, D. (2008). Applying a basic instructional design model. Retrieved on December 22, 2008, from http://www.pace.edu/CTLT/newsletter/Volume%202%20Issue%201/articles/idm.htm

  Bi, X. (2000). Instructional design attributes of web-based courses. Paper presented at WebNet 2000 World Conference on the WWW and Internet. San Antonio, TX.

  Bourgeois Ware,H.(2006). Learner-centered e-Learning: an exploration of  learner-centered  practises in online and traditional instruction in higher education. Doctoral Dissertation, The Department of Educational Theory, Policy, and Practice.

  Bybee.R. W. (2009) The BSCS 5e instructional model and 21ST century skills. Retrieved March 10, 2009from :

  www7.nationalacademies.org/bose/Bybee_21st%20Century_Paper.pdf.

  Clark, J. (2000). Collaboration tools in online learning environments. Asynchronous

  Learning Networks Magazine, 4(1). Retrieved on September 5, 2008, from

  http://www.sloan-c.org/publications/magazine/v4n1/clark.asp.

  Crawford, C. (2004). Non-linear instructional   design model: eternal, synergistic design and  development. British Journal of Educational Technology, 35, 413–420. doi:10.1111/j.0007 1013.2004.00400.x.

  DelVecchio, K and Loughne). 2006(.Advantages and Disadvantages of E-Learning. In Pamela Berman (Ed.).Elearning consepts and techniques. USA: Bloomsburg University of Pennsylvania's Department of Instructional Technology.

  DeSchryver, M., & Spiro, R. (2008). New forms of deep learning on the web: Meeting the chal lenge of cognitive load in conditions of unfettered exploration in online multimedia environments. In R. Zheng (Ed.), Cognitive effects of multimedia learning (pp. 134-152). Hershey, PA: Information Science Reference/IGI Global.

  Drouin, Michelle. (2008). Relation between students’perceived  sense of community and satisfaction, achievment, and retention an online course. Quarterly Review of Distance Education 9.30: 267-84.

  Gunawardena, C. N., Ortegano-Layne, L., & Carabajal, K. (2006). New model, new strate gies:Instructional design for building online wisdom communities. Distance Education, 27(2), 217–232.

  Hobbs, D. (2002). A constructivist approach to  web course design: a review of the

  literature. International Journal on E-Learning, 1(2), 60-65.

  Horton, W.(2006). E-Learning by design. USA: Pfeiffer.

  Johnson, D., & Johnson, R. (1994). Leading the cooperative school (2nd ed.). Edina, MN: Interaction Book Company.

  Jung, I. (2001). Building a theoretical framework of web-based instruction in the context

  • of distance education. British Journal of Educational Technology, 32(5), 525-534.

  Karaduman, HGultekin, M.(2007). The effect of constructivist learning principles based learning materials to students' attitudes, success and retention in social studies. Turkish Online Journal of Educational Technology 6 (3) article 10

  Karagiorgi, Y & Symeou, L. (2005). Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations. Educational Technology & Society, 8 (1), 17-27. Retrieved July 30, 2009.From:

  www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/.../Jets_v8i1_05a.pdf.

  Li, H. (2003). An investigation of a new instructional design procedure for Web-based instruction (WBI): A Delphi study. Dissertation Abstracts International, 64 (07). (UMI No. AAT 3097823).

  Liaw, S. S. (2004). Considerations for developing constructivist Web-based learning. International Journalof Instructional Media, 31(3), 309-321. Lin,w.(1998)The effectcts of restructuring biology teaching by a constructivism teaching approach.an action research.ED418872

  Lock, J. V. (2002). Laying the groundwork for the development of learning communities

  within online courses. The Quarterly Review of Distance Education, 3(4), 395- 408.

  Maryannakis, Artemios. (2009).Effectiveness of objectivist online instructional

  graduatelearners knowledge and competence. Doctoral Dissertation, Capella University.

  Mödritscher , F. (2006). e-Learning theories in practice: a comparison of three methods, Journal of Universal Science and Technology of Learning,0(0). 3-18.

  Morphew, V. N. (2002). Web-based learning and instruction: A constructivist approach.

  In M. Khosrow-Pour (Ed.), Web-based instructional learning. Hershey, PA: IRM. 1-14

  Morris, Libby and Finnegan. (2008). Best practices in predicting and encouraging student persistence and achievement. Journal of College Student Retention 10.1: 55-64.

  Royal, Christina. (2007). Exploring the use of instructional design models for web based instruction in higher education:a modified Delphi study. Doctoral Dissertation, Capella University.

  Siemens , George (2002). Instructional design in  E-Learning. Retrieved online July 30, 2004 at http://www.elearnspace.org/Articles/InstructionalDesign.htm.

  Sun, X. (2001). An investigation of instructional design models for Web-based

  instruction. Dissertation Abstracts International, 62(02). (UMI No. AAT

  3004521).

  Palloff, R. M. & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace: Effectivestrategies for the online classroom. San Francisco: Jossey-Bass.

  Wallace H, Irvin, M, Lie, P, & Farmer ,T. (2008). Effectiveness of using learner-centered principles on student retention in distance education courses in rural schools. distance education 29.3: 211-29.