نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این‏پژوهش به‏منظور، بررسی اثربخشی خودگوئی‏های‏درونی مثبت بر افزایش‏میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان انجام گرفته است. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‌ است، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) شرر و همکاران (1982) است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی به ترتیب 86/0 و 71/0 گزارش شده‌است. جامعه آماری پژوهش، زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران بودند. از بین مراجعه‏کنندگانی که پس از فراخوان مرکز در تیرماه 86، داوطلب شرکت در دوره آموزشی شدند، پس از مصاحبه اولیه وکسب  اطمینان از علاقه و تعهد آنها نسبت به شرکت در تمام جلسات، 24 نفر به‏طور‏تصادفی انتخاب‏شدند که در دو‏گروه 12نفر کنترل و آزمایش به‏صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس، اعضای دو گروه به پرسشنامه خود کارآمدی عمومی پاسخ دادند. آنگاه گروه کنترل در نوبت انتظار قرار گرفته و گروه آزمایش طی 8 جلسه یک ساعت و نیمی در برنامه آموزش خودگوئی‏های درونی مثبت برمبنای مفاهیم مکتب شناخت‏درمانی شرکت کردند. پس از آن، از هردوگروه پس‏آزمون به عمل آمد و داده‌های حاصله توسط آزمون t برای مقایسه میانگین‏های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش خودگوییهای مثبت در افزایش میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان مورد نظر مؤثر بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

بک، آرون، تی. (1988). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه‌ی مهدی قراچه‌داغی(1382). تهران: انتشارات آسیم، چاپ پانزدهم.
بهاری، رزاق.(1385). بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک کنترل خودگوئی بر کاهش تعارضات زناشوئی زنان شهر ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
پروین، لارنس، ای.(1382). روانشناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. ترجمه پروین کدیورو محمد جعفر جوادی. تهران: انتشارات رسا، جلددوم(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1989).
ستیر، ویرجینیا .(1376). آدم سازی در روان‌شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم.
شارف، ریچارد، اس.(1381). نظریه‌های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
علی نیاکروئی،رستم.(1382). بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و سلامت روان دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 82-81، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
قمری گیوی،حسین.(1370). کاربرد گفتار درونی در کودکان ADHD. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشکی تهران.
لوریا، الکساندر رویانویچ.(1376). زبان و شناخت. ترجمه حبیب ا...  قاسم زاده. تهران: نشر فرهنگان.
 ماسن، پاول هنری وکیگان،جروم وهوستون،آلتاکارول وکا نجر،جان جین وی .(1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: انتشارات نشر مرکز، چاپ اول.
مایکنبام، دونالد.(1376). آموزش ایمن سازی در مقابل استرس. ترجمه سیروس مبینی. تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.
مجیدیان، فرزاد.(1384). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت‌رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
میر سمیعی، مرضیه.(1385). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
 نوری، مرجانه.(1380). بررسی ارتباط خودگوئی‏های درونی با سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دختران دانش‌آموز در سال 1380. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
هرسن، مایکل و بلک، آلن.(1378). فرهنگ شیوه‌های رفتار درمانی. ترجمه فرهاد ماهرو سیروس ایزدی. تهران: انتشارات رشد.
ویگوتسکی، ل .(1365). اندیشه وزبان. ترجمه حبیب ا... قاسم زاده. تهران: نشر آفتاب.
 
Bandura, A.(1977)  Self-efficacy: Toward a unifying theory of     behavioral change. Psychological Review, 84,191-215.
Hains, A.A & Szyjakowski, M. (1990) A cognitive Stress-reduction intervention Program for adolescents. Journal of counseling psychology, 37,79-84.
Kimberli,R.H & Treadwell,P & Kendall. (1996) self-talk in youth with anxiety disorders: states of mind, Content specifity and treatment outcome. Journal of consulting & clinical psychology, 64,941-950.
Love,J.(2005) Positive self-talk. www.ezinearticles.com.
Mckellar,J.D & Malcarne, V. & Ingram,R.E.(1996) States of mind and negative affectivity. Cognitive therapy and Research,20,235-249.
Schwarzer, R.(1998) General perceived self-efficacy in 14 cultures. Psychology and Health: An International journal,9,161-180.
Surya,A.K.(2004) Positive self-talk: the way you talk to yourself can Determine How you Succeed. www.easyarticles.com.