دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 1-228 
4. میزان ثبات مدیریت مدارس

صفحه 117-134

10.22054/jep.2006.5979

نعمت الله موسی پور؛ فریبرز ذرتاج