مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود – یاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین

کرم افشارنیا؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 13-30

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5976

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود یاری و کنش متقابل این دو روش (روش شناختی رفتاری روش خود یاری) در افزایش رضایت مندی زندگی زناشوئی زوجین پرداخته است. پژوهش حاضر، به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون گروه کنترل اجرا شده است. بدین منظور از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد کرمانشاه، ...  بیشتر

فلسفه، تعلیم و تربیت، و چالش پست مدرنیسم

سعید بهشتی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 31-74

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5977

چکیده
  پست مدرنیسم، اعم از این که جزیی از مدرنیسم و یا به عنوان یک پدیده ی متفاوت و نوین در نظر گرفته شود، در عرصه های فلسفه و فلسفه ی تعلیم و تربیت، اندیشه ای نسبتا تازه است. این طرز تفکر، هرچند مولود فکری فیلسوفان نیست، اما در اثر تلاش های آنان زاییده و گسترده شده است. اندیشه های عمل گرایان، وجود گرایان، پدیدار شناسان، فیلسوفان زبانی، و نظریه ...  بیشتر

تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های اموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر

اسماعیل زارعی زوارکی؛ ایرج عوض زاده

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 75-116

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر انجام گرفته است. سؤال اساسی آن عبارت است از: آیا محتوای علمی - آموزشی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی با اصول هفت گانه مایر» متناسب است؟ از روش تحلیل محتوا به عنوان روش تحقیق استفاده ...  بیشتر

میزان ثبات مدیریت مدارس

نعمت الله موسی پور؛ فریبرز ذرتاج

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5979

چکیده
  ثبات مدیریت از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حوزه دانش مدیریت است. ثبات مدیریت به همان میزان که طرفدار دارد، مخالف نیز دارد. در این مقاله پرداختن به مجادله های نظری مد نظر نیست و هدف آن است که واقعیتهای سازمان آموزش و پرورش در سطح خرد آن؛ یعنی مدیریت مدرسه بررسی و تصویری از آنها ارائه شود. بر همین اساس، هفتاد و دو مدرسه که دارای سابقه ...  بیشتر

ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی، کاردستی و خوشنویسی) از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یک تهران

حسن شریفی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 135-162

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5980

چکیده
  برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در میان سایر برنامه های درسی ، در اجرا با دشواری های متفاوتی مواجه است، از یک سو اغلب پژوهش ها به طور عمده بر کاستی های اجرای فعالیت ها و محتوای برنامه درسی هنر متمرکز است و از سوی دیگر یک نقشه جدید راهنمای برنامه درسی هنر، تا زمانی که مشکلات مربوط به پشتیبانی های اجرایی وجود دارد، بیان گویایی برای تغییر ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران

مصیب یار محمدی واصل؛ نورعلی فرخی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 163-188

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5981

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران است. بدین منظور تعداد ۱۱۹ نفر از دانش آموزان و 54 نفر از مدیران و معلمان دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود پنداره تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته افت تحصیلی بوده است. پس از ...  بیشتر

مقایسه دو روش اندازه گیری کلاسیک و سوال - پاسخ از نظر تأثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس

مطیبه مطیعی لنگرودی؛ رضا پیروی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 189-220

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5983

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه دو نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه سوال - پاسخ (IRT) از نظر تأثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی - توصیفی بود. از روش کتابخانه ای به منظور بررسی جنبه های نظری و از روش توصیفی به منظور بررسی جنبه های عملی استفاده شد. در بررسی عملی، پاسخنامه های داوطلبان ورود ...  بیشتر

بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده در کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق در دوره پیش دبستانی (دوره آمادگی) منطقه ۱۱ شهر تهران، سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۳

زهرا فایض؛ احمد برجعلی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، صفحه 221-241

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5984

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق، بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان دختر و پسر طلاق با کودکان دختر و پسر غیر طلاق انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کودکان دوره آمادگی (دوره پیش از دبستان)، در مراکز پیش دبستانی تحت پوشش اموزش و پرورش منطقه ۱۱ شهر تهران می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر