میزان ثبات مدیریت مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ثبات مدیریت از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حوزه دانش مدیریت است. ثبات مدیریت به همان میزان که طرفدار دارد، مخالف نیز دارد. در این مقاله پرداختن به مجادله های نظری مد نظر نیست و هدف آن است که واقعیتهای سازمان آموزش و پرورش در سطح خرد آن؛ یعنی مدیریت مدرسه بررسی و تصویری از آنها ارائه شود. بر همین اساس، هفتاد و دو مدرسه که دارای سابقه بیست ساله فعالیت بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های لازم از اسناد موجود در مدارس به دست آمد. تحلیل داده ها نشان داد که از نظر مقطع، مدارس ابتدایی دارای مدیران با ثبات تری بوده اند، ثبات مدیریت در دهه اول استقرار حکومت جمهوری اسلامی بیشتر از دهه دوم بوده است و مدیرانی که با سابقه بیشتر از بیست سال فعالیت به مدیریت منصوب شده اند بیش از سایر مدیران ثبات داشته اند.

کلیدواژه‌ها