بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده در کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق در دوره پیش دبستانی (دوره آمادگی) منطقه ۱۱ شهر تهران، سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۳

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق، بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی کودکان دختر و پسر طلاق با کودکان دختر و پسر غیر طلاق انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کودکان دوره آمادگی (دوره پیش از دبستان)، در مراکز پیش دبستانی تحت پوشش اموزش و پرورش منطقه ۱۱ شهر تهران می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر از کودکان که شامل 20 کودک طلاق و ۲۰ کودک غیر طلاق در طیف سنی ۷-۹ سالگی می باشد انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، ابزار مورد استفاده در این تحقیق تست ترسیم خانواده است. این مطالعه نشان داد که بین ویژگی های نقاشی کودکان طلاق و کودکان غیر طلاق از لحاظ ترسیم خطوط راست، حذف خود، حذف اعضاء خانواده (پدر، مادر، خواهر و برادر) جدا کشیدن یک یا چند شکل از بقیه، ترسیم نشانه های منفی احساسات از طریق صورت، نوع والدی که بزرگتر ترسیم می گردد تفاوت معنادار آماری وجود دارد و از لحاظ ترسیم خطوط منحنی و ترتیب نقاشی (ترسیم شکل پدر به عنوان شخص اول) تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها