اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 271-294

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.58441.3273

چکیده
  احساس تعلق به مدرسه ویژگی روان‌شناختی مهمی است که بر سایر مولفه‌های مربوط به تحصیل موثر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 4 شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش

اکبر نصیری؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 57-92

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.58222.3251

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای نشخوار گری فکری، همدلی و بخشایش در رابطۀ هدف‌گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه انجام شد. در پژوهش حاضر، 404 دانش‌آموز پسر در مقطع متوسطه اول با روش نمونه‌گیری خوشه-ای چندمرحله‌ای انتخاب و به مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی ( ریان و شیم، 2008)، نشخوارگری فکری دربارۀ یک خطای بین‌فردی (وید، ووگل و گلدمن ، ...  بیشتر

تجربه زیسته دانش‌آموزان از پدیده بی‌انگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 197-234

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.46348.2761

چکیده
  اگر چه محققان مختلفی مانند کلر (2018) کوشیده‌اند با توسعة مدل‌های نظریِ جامعی مانند مدل طراحی انگیزشی، فهم روان‌شناسان و متخصصان تربیتی را از تمایز در نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان تعمیق بخشند، اما به دلیل تأکید صرف بر پارادایم تجربه­گرایی و تمرکز محض بر منطق پژوهش‌های کمی، به‌طور مسلم در فرایند توسعة برنامه‌های آموزشی برای تقویت ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:نقش واسطه‌ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

سهراب صحرایی؛ امید شکری؛ مهدی خانبانی؛ الهام حکیمی راد

دوره 14، شماره 49 ، آبان 1397، ، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.10366.1388

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت و استرس تحصیلی ادراک شده در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در بین دانشجویان انجام شد. روش: 339 دانشجوی مقطع کاشناسی (142 پسر و 140 دختر) به پرسشنامة باورهای خودکارامدی تحصیلی (ASEBQ، زاژاکوا، لینچ و اسپنشادا، 2005)، پرسشنامة استرس تحصیلی ادراک شده (زاژاکوا و همکاران، ...  بیشتر

سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور: ایده‌ای نوظهور در روان‌‌شناسی سلامت تحصیلی

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی

دوره 13، شماره 46 ، بهمن 1396، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.8474

چکیده
  مرور مبانی نظری و شواهد تجربی پیرامون آخرین تحرکات فکری در محدوده تلاش محققان علاقه‌مند به قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، ضرورت واکاوی بیش‌ازپیش دلایل تمایزدهنده مدل‌های رفتاری منتخب به­وسیله فراگیران در محیط‌های پیشرفت را به‌وضوح مورد تأکید قرار می‌دهد. مطالعه مدل‌های رفتاری مزبور از طریق تلاشی سیستماتیک با هدف تمرکز بر ...  بیشتر

تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 129-150

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.5556

چکیده
  در نظریه کنترل- ارزش، هیجان­های پیشرفت به­عنوان هیجان­هایی که با فعالیت­ها و پیامدهای پیشرفت پیوند خورده­اند تعریف می­شوند. تأثیر هیجان­های پیشرفت بر جوانب مختلف زندگی و پیشرفت تحصیلی در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است. بااین‌حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجان­ها در نظام آموزشی و فقدان ...  بیشتر