پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت

زهرا براتی؛ ولی اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ پریسا تجلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22054/jep.2021.33223.2292

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 1395-96 بود. تعداد افراد نمونه جمعاً 401 دانشجو ...  بیشتر

نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

حسین زارع؛ اعظم فرمانی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8141

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه‌ی مدلی در مورد نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی راهبردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه بود که در نیمسال تحصیلی 94- 93 مشغول تحصیل بودند. از میان این افراد، تعداد 270 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان گروه نمونه انتخاب ...  بیشتر

الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 163-181

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8149

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش­آموزان متوسطه آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 2950 نفر از دانش­آموزان متوسطۀ دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 339 نفر دانش­آموز به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای ...  بیشتر

تعیین نقش پیشینه تحصیلی، راهبردهای یادگیری و خود نظم دهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی

بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6050

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظـور بررسـی رابطـه بـین پیشـینه تحصـیلی، راهبردهـای یـادگیری و خود نظم دهی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفته است. روش: این تحقیـق بـه روش توصیفیـ همبستگی انجام شـده اسـت. کلیـه دانـش آمـوزان دختـر سـال اول دبیرسـتان هـای شـهر برازجان استان بوشهر که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند، جامعه آماری ایـن ...  بیشتر

راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایه‏ای برای زبان فارسی

رضا‏مراد صحرایی؛ شراره خالقی زاده

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 3-30

چکیده
  پژوهش‏حاضر از نوع کاربردیمی‏باشد و به شناسایی راهبردهای ‏یادگیری زبان‏فارسی (به عنوان زبان دوم) در میانفارسی‏آموزان خارجی می‏پردازد. راهبردهای یادگیری زبان عملکردهایی هستند‏کهاستفاده از آنها از سوی دانش‏آموز فرآیند یادگیری را آسان‏تر، سریع‏تر، لذت بخش‏ترو موثرتر ساخته، انتقال یادگیری به موقعیت‏های جدید را ...  بیشتر

اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعّال دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران

شیوا مفتخری حاجی میرزایی؛ دکتر حسن اسدزاده؛ دکتر یوسف کریمی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 104-130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری‏(شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظۀ فعال انجام شد. جامعه‏ی این پژوهش عبارت بود از کلیه‏ی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران که در سال تحصیلی 88-1387مشغول به‏تحصیل بودند. به‏منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، تعداد 175 نفر از دانش‏آموزان با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران

نورعلی فرخی؛ علی اکبر سیف

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 13-32

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5950

چکیده
  پژوهشی حاضر به منظور بررسی تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم ۱۶۳ نفر (۸۳ دختر و ۸۰ پسر) از دانش آموزان منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران مشارکت داشتند. آزمودنی ها که براساس پاسخ به پرسشنامه سبک های تفکر (بعد کارکرد) و معدل سال اول راهنمایی (کمتر از ۱۶) انتخاب ...  بیشتر