نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی انشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت عامی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهشی حاضر به منظور بررسی تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان انجام گرفته است. در این پژوهش نمونه ای با حجم ۱۶۳ نفر (۸۳ دختر و ۸۰ پسر) از دانش آموزان منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران مشارکت داشتند. آزمودنی ها که براساس پاسخ به پرسشنامه سبک های تفکر (بعد کارکرد) و معدل سال اول راهنمایی (کمتر از ۱۶) انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی آموزش راهبردهای شناختی، فراشناختی و گواه جایگزین شدند. برای آموزشی راهبردهای شناختی ۸ جلسه و برای آموزش راهبردهای فراشناختی ۱۰ جلسه آموزشی برگزار شد. داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون با تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر به طور مشترک بر درک مطلب موثرند. گروه آزمایشی قانونگذارانه - فراشناختی بهترین عملکرد را نشان داده است. ضمناً آموزش راهبردهای یادگیری بر افزایش درک مطلب مؤثر بوده و آموزش راهبردهای فراشناختی به درک مطلب بیشتری منجر شده است. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای طراحی آموزشی کارآمدتر و همچنین مشاوره تحصیلی جامع تر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها