روانشناسی یادگیری
تاثیر کلاس جورچین معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان

جواد امانی ساری بگلو؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ لیلا عبیدی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 133-153

https://doi.org/10.22054/jep.2019.30599.2183

چکیده
  کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان ...  بیشتر

تأثیر یادگیری مشارکتی با گروه‌های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره‌ی ریاضی دانش‌آموزان

خدیجه حاجی حسینلو؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 119-139

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره­ی ریاضی دانش­آموزان بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل در بین جامعه دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه­ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. 67 دانش­آموز از دو کلاس یک مدرسه با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 55-79

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی برکفایت اجتماعی دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه‏های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت ...  بیشتر

بررسی تأثیر وبلاگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی

یوسف مهدوی نسب؛ خدیجه علی آبادی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 191-209

چکیده
  در این پژوهش به تأثیر استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی پرداخته شده است. آزمودنی‌های این پژوهش 37 نفر از دانشجویان ترم 2کارشناسی مدیریّت آموزشی سال 89-90 دانشگاه علامه طباطبائی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را می‌گذراندند بودند. این پژوهش با روش تک آزمودنی انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی بود. داده‌های ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی و کفایت اجتماعی

آزادالله کرمی؛ حسن ملکی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6104

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پسر دوم راهنمایی به شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت است از ...  بیشتر

رابطه بین میزان بهره گیری مدیران مدارس از مدیریت مشارکتی با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی

احمد اکبری عیدگاهی؛ محمدرضا کرامتی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1385، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jep.2007.5994

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان مشارکت معلمان در امور مختلف آموزشگاه و میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گوناگون کلاسی انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه یابی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش سبک مدیریت مدیران و فرم مصاحبه سازمان یافته و به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل ...  بیشتر