نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوِژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران )این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است)

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش به تأثیر استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی پرداخته شده است. آزمودنی‌های این پژوهش 37 نفر از دانشجویان ترم 2کارشناسی مدیریّت آموزشی سال 89-90 دانشگاه علامه طباطبائی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را می‌گذراندند بودند. این پژوهش با روش تک آزمودنی انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی بود. داده‌های تحقیق با روشتی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی به طور معناداری بر یادگیری مشارکتی و تمام مولفه‌های آن(وابستگی متقابل مثبت، مسئولیت پذیری فردی، پردازش گروهی، مهارت اجتماعی، تعامل) موثر است. در پایان هم راهکارها و پیشنهادهایی مبنی بر چگونگی استفاده از وبلاگ برای یادگیری و یادگیری مشارکتی ارئه شده است.

کلیدواژه‌ها