روانشناسی یادگیری
اثربخشی نقشه مفهومی در آموزش مفاهیم ریاضی و خودپندارۀ ریاضی دانش آموزان ابتدایی

شهرام واحدی؛ رقیه ملک زاده؛ موسی پیری

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22054/jep.2018.3970.1165

چکیده
  یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری که بر جنبه‌های شناختی و غیر شناختی فراگیران تأثیر مثبت داشته و یادگیری معنی‌دار را تسهیل می‌کند، نقشه مفهومی است. این پژوهش به‌منظور تعیین تأثیر آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانش‌آموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت. برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه ...  بیشتر

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان

منصوره کلهر؛ گلنار مهران

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7984

چکیده
  پرورش تفکر و استدلال یکی از هدف‌های تعلیم و تربیت است. دستیابی به این هدف مستلزم فراهم کردن شرایط و به‌کارگیری راهبردها و روش­های آموزشی مؤثر بر تفکر انتقادی است. این پژوهش تأثیر ساخت گروهی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش آموزان را بررسی می‌کند. به این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده ...  بیشتر

اثربخشی ترسیم نقشه‌های مفهومی گروهی بر شاخص‌های شناختی- عاطفی درس شیمی

تقی زوار؛ جواد مصرآبادی؛ لیلا امیریان

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7019

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی ترسیم نقشه­های مفهومی گروهی بر شاخص­های شناختی – عاطفی درس شیمی بود. نمونه پژوهش را 147 نفر از دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه­ و محتوای آموزشی مورد نظر کتاب شیمی تشکیل می­داد و طرح پژوهشی بر اساس یک طرح نیمه آزمایشی با پس‌آزمون و گروه­های مقایسه طراحی شد. آزمودنی­ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر

اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5564

چکیده
  نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری است که می‌تواند یادگیری معنادار را در دانش آموزان تسهیل کند و روابط بین مطالب درسی را به‌صورت سلسله مراتبی نمایش دهد. مقاله حاضر بر اساس یافته­های پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی ارزیابی شد. برای این منظور ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش ارائه شبکه ای در مقایسه با آموزش ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی

سید داود حسینی‌نسب؛ محمد باردل؛ نسرین حسین‌پور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی ارائه شبکه ای و نرم افزار MindMapper با ارائه خطی و نرم افزار PowerPoint بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و شاخص های شناختی فراگیران اجرا شد. یادداری، درک و کاربست مطالب آموخته شده به عنوان شاخص های شناختی در نظر گرفته شدند. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه های ...  بیشتر