بررسی رابطه مصرف بازی‌های رایانه‌ای و قلدری آموزشگاهی در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی

حسین اسکندری؛ الهام اسحقی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 287-313

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54983.3126

چکیده
  گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای سه برابر صنعت سینما بوده است. نوجوانان از اصلی‌ترین مصرف کنندگان این بازارند و در معرض آسیب های آن قرار دارند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان مصرف بازیهای خشن و ارتباط آن با میزان و نوع قلدری دانش‌آموزان دختر و پسر ابتدایی در شهر بجنورد است. داده‌ها از طریق دو پرسشنامة قلدری ایلینویز و پرسشنامة ...  بیشتر

بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مؤلفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

علیرضا عصاره؛ بهرام صالح صدق پور؛ احمد عربی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1398، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/jep.2020.37759.2499

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مؤلفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر، شهرکرد بود. پژوهش حاضر ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی به هم تنیده است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد، روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان، بررسی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

رضا محمد بیگی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8142

چکیده
  امروزه برنامۀ درسی به­عنوان قلب نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. برنامۀ درسی دوره ابتدایی فرصتی است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحت‌های مهم تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال ...  بیشتر

بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی

سید عباس رضوی؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر عباس عباس‌پور؛ دکتر صغری ابراهیمی قوام

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 20-66

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی استفاده شده است. بدین منظور راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و تعلیم و تربیت‏اسلامی (هدیه‌های آسمان) مورد بررسی قرار گرفته و کتاب‏های مربوطه به صورت ...  بیشتر