تأثیرسبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها

مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 77-109

https://doi.org/10.22054/jep.2017.5284.1218

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی برمیزان پیشرفت توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد. به منظور تحقق این هدف، 123 دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از 4 ناحیه آموزش و پرورش کرج بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. سپس، دانش آموزان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37802.2503

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی بر اساس، سبک‌های یادگیری و میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود.این مطالعه به روش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودند؛ نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت. ابزار گردآوری ...  بیشتر

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان

منصوره کلهر؛ گلنار مهران

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7984

چکیده
  پرورش تفکر و استدلال یکی از هدف‌های تعلیم و تربیت است. دستیابی به این هدف مستلزم فراهم کردن شرایط و به‌کارگیری راهبردها و روش­های آموزشی مؤثر بر تفکر انتقادی است. این پژوهش تأثیر ساخت گروهی نقشه مفهومی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش آموزان را بررسی می‌کند. به این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده ...  بیشتر

تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها

مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 171-206

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7766

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور بررسی تأثیرسبک‌های یادگیری و به­کارگیری نقشه‌­های معنایی بر میزان پیشرفت توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد. به‌منظور تحقق این هدف، 123دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان فرزانگان ناحیه 1 آموزش وپرورش کرج به­طورتصادفی خوشه­ای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

طیبه جوادی ممتاز؛ رسول کردنوقابی؛ یحیی معروفی

دوره 12، شماره 40 ، تیر 1395، ، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22054/jep.2016.5527

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر­بخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش­ آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه در دبیرستان‌های دولتی ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 2-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر میزان تفکر انتقادی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون باگروه کنترل است. جامعه آماری راکلیه دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان ملایر تشکیل می‏دادند، از این جامعه 219 دانش‏آموز سال دوم و سوم رشته‏های علوم ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 1-21

چکیده
  هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی پرورش تفکر انتقادی بر مهارت‏های حل مسأله و عزت نفس دانش‏آموزان و ارائه پیشنهادهایی براساس یافته‏های پژوهش به روان درمانگران، مشاوران، برنامه‏ریزان و کارشناسان آموزش و پرورش جهت پرورش تفکر انتقادی در دانش‏آموزان می‏باشد. این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است و سؤال اصلی آن این است که آیا ...  بیشتر