روانشناسی یادگیری
تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی

نعیمه شبانی شاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 6-33

https://doi.org/10.22054/jep.2024.76097.3929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تشکیل می‌دادند و جهت تعیین حجم نمونه ...  بیشتر