الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید

منصوره حاج حسینی؛ الهه هدایتی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.33144.2287

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...  بیشتر

الگوی ساختاری روابط بین نیازهای اساسی روان‌شناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در زبان انگلیسی

مسعود غلامعلی لواسانی؛ هیمن خضری آذر؛ مهسا صالحی نجفی؛ اسداله مالکی

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7760

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین نیازهای اساسی روان­شناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش­آموزان در درس انگلیسی به روش الگویابی معادلات ساختاری بود. بدین­منظور، 423 نفر از دانش­آموزان سال دوم و سوم دوره متوسطه شهر ابهر (127 پسر و 296 دختر) با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شده و به پرسشنامه نیازهای اساسی روان­شناختی ...  بیشتر