نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار/آموزش و پرورش

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی/دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این  پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد.پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه لنگرگاه­های شغلی شاین، فرم کوتاه ویژگی­های شخصیتی نئو و پرسش­نامه­ یادگیری فردی بود. اعتبار پرسش‌نامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 30 نفر از دانشجویان پایایی پرسش‌نامه‌های آرزوهای شغلی ­و ویژگی­های شخصیتی و یادگیری فردی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 86/0 و 90/۰ به دست آمد. داده­ها توسط نرم‌افزار spss و Amosر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) تجزیه‌وتحلیل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ، که ویژگی­های شخصیتی در سطح خطای 05/0>p با آرزوهای شغلی رابطه معنادار دارند. افزون بر این اثر مستقیم ویژگی­های شخصیتی بر یادگیری فردی مثبت و معنادار می­باشد. علاوه بر این اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم ویژگی­های شخصیتی با میانجی­گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی مثبت و معنادار بود. در انتها بر اساس یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که افراد با شناخت ویژگی­های شخصیتی و میزان یادگیری فردی و تأثیر آن‌ها بر آرزوهای شغلی، می­توانند به انتخاب شغل مناسب دست یابند.

کلیدواژه‌ها

بذل، معصومه. (1382). بررسی ارتباط مهارت حل مسأله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه‌ی دوم مقطع دبیرستان در شمال و جنوب تهران. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
بردبار طارمسری، قمر. (1391).اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دختران دبیرستانی خانواده‌های ایثارگر. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
پوردهقانی اردکانی، حمیدرضا. (1383).بررسی رابطه‌ی بین میزان سازگاری تحصیلی و سبک هویت دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 82- 83. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
رحمان پور، نسرین؛ بهرامی، هادی و کریمی، یوسف. (1388). رابطه نوع هویت‌یابی با سطوح سازگاری در دانش آموزان دختر دبیرستانی. پژوهشگاه علوم انسانی.
رحیمی، رحمان. (1391).بررسی رابطه سازگاری عاطفی- اجتماعی و سبک‌های هویت با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 91-90. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
رحیمی­نژاد، عباس؛ یزدانی ورزنه، محمدجواد؛ امانی، حبیب و فراهانی، حجت­اله. (1389). بررسی ویژگی­های سنجشی نسخه چهارم پرسشنامه سبک­های هویت (ISI-4). علوم روان‌شناختی، 36(9): 405- 418.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(1): 62-43.
سعادتی شامیر، ابوطالب؛ شهرآرای، مهرناز و فرزاد، ولی اله. (1386). بررسی ارتباط بین سبک‌های هویتی و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه‌های تهران. پژوهش‌های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، (10): 116-91.
فولادچنگ، محبوبه. (1385). نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. فصلنامه خانواده پژوهی، 2 (7): 221-209
Allen., & Collins, W. A. (1990). Parent-child relationships in the transition to adolescence: Continuity and change in interaction, affect, and cognition. In Raymond Monte mayor, Gerald Adams, and Thomas Gullotta eds., From Childhood to Adolescence: A Transitional Period? Beverly Hills, CA: Sage, 1990
Almog, Nistam. (2011). Academic and social adjustment of university students with visual impairment. Ph.D Thesis. School of education. Bar-Ilan University.
Andre de Araujo, Abraaho. (2012). Adjustment Issues of International Students Enrolled in American Colleges and Universities: A Review of the Literature. Higher Education Studies. Vol.1, No.1, 2-8.
Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smite, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). Development and Validation of the Revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor Structure, Reliability, and Validity. Psychological Assessment © 2013 American Psychological Association, Vol. 25, No. 3, 893–904.
Collins, W.A. (1990). Parent-child relationships in the transition to adolescence: Continuity and change in interaction, affect, and cognition. In R. Montemayor & G.R. Adams (Eds.), From childhood to adolescence: A transitional period? Advances in adolescent development, 2. Newbury Park: Sage.
Das, MS.J & Deb, Mr. A. (2013). A comparative study on social adjustment among tribal and non tribal students. Journal of humanities and social science, Vol.12.PP.29-32.
Ferrer-Wreder, L. Palchuk, A. Poyrazli, S. Smal, M.L. & Domitrovich C. E. (2008). Identity and Adolescent Adjustment. An International Journal of Theory and Research. Vol, 8. 95-105.
Johnson, E. A. & Nozick, K. J. (2011). Personality, Adjustment and Identity style influences on stability in Identity and self-concept during the transition to university. An international journal of theory and research. Vol, 11. 25-46.
Louis, Preeti. Emerson, Arnold. (2012). Adolescent Adjustment in high school students: A brief report on mid-adolescence transitioning. gesje: Education Science and Psychology, No.3 (22). 15-24
Schwartz, S. J., Mullis, R. L., Waterman, A. S., & Dunhum, R.M. (2000). Ego identity status, identity style, and personal expressiveness: An empirical investigation of three convergent constructs. Journal of adolescent research. Vol. 15.
Soenens, B,. Berzonsky, M. D., Dunkel, C. S., Papini, D. R., & Vansteenkiste, M. (2011). International Journal of Behavioral Development. 35 (4). 358-369.
Taylor, M. A., & Pastor, D. A. (2005, May). Adjustment to college as a predictor of first-year retention. In annual meeting of the Association of Institutional Research. San Diego, CA.
Vleiorans, G. & Bosma, H.A. (2005). Are identity styles important for psychological well-being? Journal of adolescent, 28, 397-469.