روانشناسی یادگیری
فرا تحلیل بررسی رابطه بین عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی

زهرا گلی زاده؛ لیلا میرزایی؛ محبوبه میرزایی

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 200-226

https://doi.org/10.22054/jep.2024.72276.3790

چکیده
  عزت‌نفس یکی از ویژگی های مهم شخصیتی فرد است که نقش مهمی در موفقیت او در زندگی فردی و اجتماعی دارد. برخورداری از عزت‌نفس به فرد کمک می‌کند تا با شوق و انگیزه بیشتری برای موفقیت تلاش کند و نسبت به آینده مثبت اندیش و خوش‌بین باشد. پژوهش حاضر به روش فرا تحلیل و با ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ی رابطه عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی انجام‌شده ...  بیشتر

اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  عزت‌ نفس یکی از مباحث مهم روان‌شناختی و روان‌درمانی هست و عوامل زیادی از قبیل کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت در آن تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت روابط والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان هست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ...  بیشتر