شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی

سیدعلی شریف زاده؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ فرامرز سهرابی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 282-301

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.46550.2770

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی‌های روانشناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است، از آنجائی‌که آموزش وپرورش دوره ابتدایی در تکوین رشد شناختی، عاطفی، و اجتماعی کودکان، نقش مهمی بعهده دارد، بدیهی است که معلمان دوره ابتدیی هم به جهت دانش و هم به لحاظ مهارت‌های فنی باید سرآمد معلمان دوره‌های دیگر تحصیلی باشند. تحقیق حاضر ...  بیشتر