اثر بخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک

حسین جعفری ثانی؛ حمیده پاک مهر

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6054

چکیده
  بسیاری از دانش آموزان معتقدند درس فیزیک، یک موضوع انتزاعی است که یاد گرفتن آن مشکل می باشد. لذا باور فراگیران به توانایی خود در زمینه حل مسائل فیزیک یک ضرورت است. در این میان استفاده از راهبردهای یاددهی- یادگیری فعال، مورد تأکید بسیار می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل ...  بیشتر

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6055

چکیده
  اضطراب امتحان شامل تجربه ناخوشایند نگرانی و هیجان پذیری در موقعیت هایی است که فرد امتحان و یا ارزیابی را احساس می کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. این مطالعه از نوع آزمایش میدانی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه ...  بیشتر

اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار

عبدالله معتمدی؛ مریم شاهنده

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6056

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار بود. به این منظور 200 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز با روش نمونه گیری تصادفی براساس لیست اسامی دانشجویان هر رشته/ گرایش انتخاب شدند. این پژوهش نوعی مطالعه تجربی به روش طرح مربع بودن بود. که اجرای ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان

سیدحسین موسوی؛ محسن طالب زاده

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 65-94

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6057

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطۀ بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری آن معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان در سال تحصیلی 89-88 به حجم 234 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامۀ خودگزارش دهی هوش معنوی گینک (SISRI- 24) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و همکاران (1990) پاسخ دادند. برای تحلیل ...  بیشتر

رابطه سبک های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش آموزان پیش دانشگاهی در ریاضیات

کامران گنجی؛ مهرداد نوابخش

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 95-123

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6058

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین سبک های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی انجام شد. گروه نمونه عبارت بودند از: 131 نفر دانش آموز دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هویت ...  بیشتر

بررسی و مقایسه تأثیر چگونگی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه دانش آموزان به این درس

خسرو رشید؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 125-153

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6059

چکیده
  پرسش شفاهی کلاسی بخش جدا نشدنی فرایند آموزش کلاسی است و در شکل مناسب آن می تواند اثرات خوبی بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد. این پژوهش برای بررسی تأثیر شیوه ی طرح پرسش شفاهی کلاسی بر یادگیری درس ریاضی و علاقه دانش آموزان به این درس انجام شد. 25 کلاس درس ریاضی پسرانه سال اول مقطع متوسطه مدارس روزانه دولتی پسرانه پنج منطقه شهر تهران که ...  بیشتر

نقش حرمت خود و مؤلفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، صفحه 155-171

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6060

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حرمت خود و مؤلفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. نمونه پژوهش شامل 281 نفر (141 پسر و 140 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس تنهایی و حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادند. نتایج نشان داد که حرمت خود و احساس تنهایی نقش معنی داری در پیشرفت تحصیلی دارند. همچنین ...  بیشتر