نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 مربی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش، شناخت میزان تأثیر کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی در کودکان دو زبانه شهرستان مریوان در سال 1391-92 می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق اجرای آزمون محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات، روایی محتوایی و از معلمان پایه اول و متخصصان که محتوای آزمون را به‌طور نظام‌مند بازبینی و ارتباط آن را در حیطه محتوایی ارزیابی نمودند مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 7/0 تعیین شد که نشان‌دهنده‌ی پایایی مطلوبی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها چون بیش از یک متغیر وابسته وجود داشت از واریانس چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج در این پژوهش نشان داد که آموزش کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته در دو گروه کنترل و آزمایش از نظر خواندن در مرحله نخستین مرحله­ی فراگیری خواندن و نوشتن و در مؤلفه‌های دست خط و نوشتن در املاء به نفع گروه آزمایش است. درنتیجه آموزش کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته باعث تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول کودکان دو زبانه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

احمدی، حمیرا. (1390). بررسی و مقایسه مشکلات خواندن بین دانش­آموزان دو زبانه­ی دختر کرد و فارس زبان پایه سوم ابتدایی در کتاب فارسی بخوانیم شهرستان روانسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
براهنی، محمدتقی. (1379). گزارش از ابعاد دو زبانگی. وزارت آموزش‌وپرورش.
جان. ای. گلاور، راجرچ، بروتینگ. (1383). روان­شناسی تربیتی. اصول و کاربرد آن، ترجمه علی ‌نقی خرازی‌. تهران: انتشارات نشر دانشگاهی.
دلاور، علی. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
عزیزی، نعمت اله؛ کیوان، بلندهمتان؛ و سلطانی، مسعود. (1389). بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی در مراکز تربیت‌معلم شهر سنندج از منظر دانشجویان. فصلنامه‌ی انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره­ی 2.
علایی، بهلول. (1386). دو زبانگی و رویکرد مناسب آموزشی، علمی و پژوهشی. نشر دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان
کمالی، بهناز. (1384). دو زبانگی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: انتشارات مدرسه، موسسه فرهنگی مدرسه برهان.
نیلی پور، رضا. (1371). مفاهیم اساسی دو زبانگی. مجموعه مقالات سمینار ابعاد دوزبانگی.
ویسی تبار، سلام. (1384). تأثیر برنامه درسی به زبان مادری و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دو زبانه مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان مریوان و ارائه الگوی مناسب زبان‌آموزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
ویگوتسکی، ل.س. (1387). اندیشه و زبان، ترجمه حبیب اله قاسم‌زاده. تهران: انتشارات ارجمند و فرهنگیان
Diebold, A. R. (1961). The consequence of early Bilingualism in cognitive development and personality formation. Ine
Leopold, F. (1994). speech Development of a Bilingual child, a linguists Record-Evanston, III inoise, Nort Westertn university press, (Humanistic’s series).
Mead, G. H. (1934y1962). Mind, self and society: From the stand point of social beavioist. Chicago: university of Chicago press.