روانشناسی یادگیری
مقایسه خودکارآمدی و هیجانات معلم در آموزش غیر حضوری و ادراک از حضوری در همه گیری کووید 19

هدی عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه رشیدی پور

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 60-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63626.3504

چکیده
  هدف و زمینه: اگرچه آموزش از راه دور در ایران پدیده ای نوین است، اما سال هاست که این روش آموزشی در جهان رواج و مورد استقبال قرار گرفته است. روش جدید و نسبتا ناشناخته این روش آموزشی در کشور، ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف آن را نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عواطف معلمان در آموزش از راه دور و ادراک از آموزش حضوری در اپیدمی ...  بیشتر