روانشناسی یادگیری
هنجاریابی و کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه ی خطای شناختی (‏CEQ‏)‏ مردان و زنان

مهدی رحمانی ملک اباد؛ زهره لطیفی؛ نورعلی فرخی؛ مینا تنهایی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2018.2995.1137

چکیده
  این مقاله به منظور هنجاریابی و بررسی کفایت شاخص‌های پرسشنامه‌ی خطای شناختی (CEQ) انجام گرفته است. این مقیاس دارای 24 سوال است و در دو کشور آلمان و آمریکا توسط لوفور و پاسل‏ در سال‌های 1981 و 2009 هنجار شده است و شامل 4 زیر مقیاس فاجعه-سازی، تعمیم افراطی، شخصی‌سازی و انتخاب انتزاعی می‌باشد. شیوه پژوهش از جهت اعتباریابی و هنجاریابی از نوع ...  بیشتر

هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی

مهدی رحمانی ملک آباد؛ نور علی فرخی؛ جلال آقابیگی

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  این مقاله به منظور بررسی شاخص های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه 6 عامل HEXACO-FFI-R انجام گرفته شده است. این پرسشنامه که از مطالعات فرهنگ واژگان هفت کشور جهان تهیه شده است بیست و چهار زیر مقیاس را در 6 عامل شخصیتی صداقت - فروتنی، هیجان پذیری ، برونگرایی ، توافق، وظیفه شناسی و باز بودن به تجربه مورد بررسی قرار می دهد. این مقیاس دارای 60 سوال است.این ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزشی مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریج، بر خودکار آمدی

رقیه ارجی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6015

چکیده
  این پژوهش با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس یادگیری خود تنظیمی به عنوان صلاحیت میان بر نامه ای در بین دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد به اجرا در آمد. نمونه ای با حجم ۸۴۰ نفر از دانش آموزان، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه مذکور که شامل ۵۲ سؤال و ۱۴ عامل بود با طیف لیکرتی ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 98-116

چکیده
  این پژوهش به منظورتهیه مقیاسی برای ارزیابی هوش دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام گرفته است.این مقیاس براساس نظریه ترستون تدوین شده است. سؤال­ها به منظور سنجش هفت عامل هوشی؛ توانایی کلامی، سیالی کلامی، توانش عددی، سرعت ادراک، حافظه، استدلال قیاسی و درک فضایی طراحی شده است، این سؤال­ها براساس تعاریف هریک از ابعاد، از میان ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 87-86

الهه فصیح فر؛ دکتر علی دلاور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 46-62

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال ساخت، اعتباریابی و بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامۀ سنجش بلوغ اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از کتابها و مقالات و پژوهشهایی که در این خصوص صورت گرفته بودند، ویژگیهای مربوط به رشد و بلوغ اجتماعی استخراج شد و متناسب با آنها عباراتی که هر کدام شامل 5 گزینه بود ساخته شد. اعتبار یابی محتوایی براساس ارزیابی­های ...  بیشتر