نویسندگان

1 کارشناسارشد،سنجشواندازهگیری، استادمدعودانشگاهپیامنوراصفهان ‏

2 استادیار،سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

چکیده

این مقاله به منظور بررسی شاخص های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه 6 عامل HEXACO-FFI-R انجام گرفته شده است. این پرسشنامه که از مطالعات فرهنگ واژگان هفت کشور جهان تهیه شده است بیست و چهار زیر مقیاس را در 6 عامل شخصیتی صداقت - فروتنی، هیجان پذیری ، برونگرایی ، توافق، وظیفه شناسی و باز بودن به تجربه مورد بررسی قرار می دهد. این مقیاس دارای 60 سوال است.
این پژوهش از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حال تحصیل در دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم و فناوری تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد مطالعه این تحقیق 884 نفر دانشجو می باشد که از 5 دانشگاه کشور( اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، ارومیه و کردستان) انتخاب گردیده شده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که ساختار شش عاملی مفروض بر شخصیت دانشجویان نمونه ی مورد مطالعه را تایید کرد. پایایی های بدست آمده و اعتبار سازه از ضریب بالا و مطلوبی برخوردار است که نشان دهنده کاربردی و قابل اعتماد بودن پرسشنامه است. همتراز سازی این پرسشنامه با پرسشنامه NEO-FFI-R و همچنین هنجاریابی پرسشنامه در طبقات دیگر جامعه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

پالاهنگ، ح؛ نشاط­دوست، ح و مولوی، ح. (1388). هنجاریابی پرسشنامه 6 عاملیHEXACO-PI-Rدر دانشجویان ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان­شناسی دانشگاه تبریز، 16، 48-66.
حق­شناس، ح. (1378). هنجاریابی آزمون شخصیتی NEO. فرم تجدیدنظر شده. فصلنامه اندیشه و رفتار، 3، 38-48.
شولتز، د و شولتز، آ. (1998). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی(1386). تهران: موسسه نشر هما.
گروسی فروشی،م.ت.(1377). هنجاریابی آزمون جدید شخصیتی نئوو بررسی تحلیل ویژگی­ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه­های ایران، رساله­ی دکتری، تهران: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مارنات، گ. گ. (1997). راهنمای سنجش روانی برای روان­شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر محمد نیکخو (1384). تهران: انتشارات سخن.
مولوی، ح.(1386). راهنمای عملیSPSS-10-13-14در علوم رفتاری: تحلیل توصیفی و استنباطی داده­ها در طرح­های پژوهشی، آمار و روانسنجی، اصفهان: انتشارات پویش اندیشه.
نیکلا، ب؛ ریچارد، ک و رزمری، س. (2008). تحلیل داده­های روان­شناسی با برنامه SPSS، ترجمه خدیجه علی آبادی و سید علی صمدی (1389). تهران: نشر دوران.
Ashton, M. C. (1998). Personality and job performance: The importance of narrow traits. Journal of Organizational Behavior, 19, 289–303.
Ashton, M. C.& Lee, K. (2006). Assessment of the Big Five or Five-Factor Model constructs ofAgreeableness and Emotional Stability (versus Neuroticism) using the HEXACO Personality Inventory. Manuscript in preparation.
Ashton, M. C.& Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACOmodel of personality structure. Personality and Social Psychological Review, 11, 150–166.
Ashton,M.C.& Lee,K.(2001). A Theoretical Basis for the Major Dimensions of Personality, European Journal of Personality, 73, 1321-1353.
Ashton,M.C. Lee, K.&Veren, P.A.& Jang,L.(2000). Fluid Intelligence, Crystallized intelligence, and the openness/ Intellect Factor, Journal of Research in Personality, 34, 198- 207.
Ashton,M.C. Lee,K. Marcus, B.&Vries, R. DE. (2007). German Lexical Personality Factors: Relations with theHEXACO Model, European Journal of Personality, 21: 23–43.
Ashton, M. C. Lee, K. De Vries, R. E. Perugini, M. Gnisci, A.&Sergi, I. (2006).The HEXACO model of personalitystructureand indigenous lexical personality dimensions in Italian, Dutch, diagnoand English. Journal of Research in Personality, 40, 851–875.
Ashton, M. C. Lee, K.& Goldberg, L. R.(2004). A hierarchical analysis of1,710 English personality-descriptiveadjectives. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 707–721.
Ashton, M. C. Lee, K.&Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality: Correlations withMachiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality,14, 359–368.
Ashton, M.C. Lee, K. Perugini, M. Szarot, P. Devries, RE. Di Blas, L. Bors, K. & De Read, B. (2004). A Six- Factor Structure of Personality- Descriptive Adjective: Solutions from Psycho Lexical Studies in Seven Languages, Journal of Personality and Social Psychology, 86, 356- 366.
Costa, P. T. Jr.& McCrae, R. R. (1992). NEO Personality Inventory–Revised (NEO-PI-R) and NEOFive-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Digman, J.M. &Iakemoto-chock, N.K. (1981). Factors in Natural Language of Personality: Re-analysis, Comparison, and Interpretation of Six Major Studies, Multivariate Behavior Research, 16: 149-170.
Goldberg. L.R. (1990). An Alternative "description of personality", The Bigfive Structure, Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216–1229.
Lee, K.& Ashton, M. C. (2005). Psychopathy, machiavellianism, and narcissism in the five-factormodel and the HEXACO model of personality structure. Personality and Individual Differences, 38, 1571–1582.
Lee,K. & Ashton,M.C. & Morrison,D.L. & Dunlop,P.D. (2008). Predicting integrity with the Hexaco personality model, Journal of Occupational and Organizational Psychology,81,147–167.
McCrae, R. R. (1989). Why I advocate the Five-Factor Model: Joint analyses of the NEO-PI withother instruments. In D. M. Buss, & N. Cantor (Eds.), Personality psychology: Recent trends andemerging directions (pp. 237–245). New York: Springer-Verlag.
McCrae, R. R.& Costa, P. T. Jr. (1997). Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52, 509–516.
Vries, R. DE. &Kampen, D. v.(2010). The Hexaco and 5DPT models of Personality, Journal of Personality Disorders, 24(2), 244–257.