شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش

صدیقه عباسعلی نژاد؛ ایراندخت فیاض؛ فیروز رازنهان؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69066.3675

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی در مدارس ابتدایی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش توصیفی بود که به شکل میدانی و به‌صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه افراد مطلع در خصوص تعلیم و تربیت، سند تحول آموزش و پرورش، مدیران و معلمان مقطع ابتدایی بود که با استفاده ...  بیشتر