بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های شهر اصفهان (پیش‌بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی)

عزت اله قدم پور؛ داود میرزایی فر؛ سعیده سبزیان

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 233-247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی (شناختی، رفتاری و عاطفی) و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­­های شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­های شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه آماری برابر با 360 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای ...  بیشتر

پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی

الهام اردلان؛ دکتر مسعود حسین‌چاری

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 1-32

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت‏های ارتباطی بر سازگاری تحصیلی به واسطه‌ی خودکارآمدی انجام پذیرفت. نمونه‌ای مشتمل بر 385 دانش‏آموز سال اول دبیرستان که به صورت خوشه‌ای تصادفی از دو ناحیه آموزشی شهر شیراز انتخاب شده بودند، سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی، مهارت‏های ارتباطی، و سازگاری تحصیلی را کامل کردند. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر