پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد روان‏شناسی تربیتی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت‏های ارتباطی بر سازگاری تحصیلی به واسطه‌ی خودکارآمدی انجام پذیرفت. نمونه‌ای مشتمل بر 385 دانش‏آموز سال اول دبیرستان که به صورت خوشه‌ای تصادفی از دو ناحیه آموزشی شهر شیراز انتخاب شده بودند، سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی، مهارت‏های ارتباطی، و سازگاری تحصیلی را کامل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون متوالی به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طور‏کلی نتایج حاکی از آن بود‏که مهارت‏های ارتباطی به‏طور مثبت پیش‏بینی‏کننده خودکارآمدی است و خودکارآمدی نیز به‏طور مثبت‏سازگاری‏تحصیلی را پیش‏بینی می‌کند. همچنین مهارت‌های ارتباطی از طریق متغیر واسطه‌ای خودکارآمدی نیز سازگاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند. از جمله نتایج این پژوهش برتری دانش‌آموزان دختر، نسبت به پسر از لحاظ مهارت‏های ازتباطی بود. تفاوت بین دو گروه مذکور از نظر سازگاری تحصیلی و نیز خودکارآمدی معنی‌دار نبود. یافته‌های پژوهش حاضر، از منظر روند پژوهشی مربوطه، کاربردهای عملی و نظری مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایی برای انجام پژوهش‎های بیشتر در این زمینه، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


بردستانی، عذرا .(1383). بررسی تأثیر باورهای مذهبی بر رفتار نوعدوستانه و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان سال آخر دوره‌ی متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
زحمتکشان، حمیرا .(1384). بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری والدین با سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
جوکار، بهرام .(1381). بررسی ساختار ارتباطی باورهای فرد پیرامون توانایی، ساختار کلاس، هدف‌گرایی و پیامدهای تحصیلی. رسالة منشر نشدة دکتری. شیراز: دانشگاه شیراز.
حسین‌چاری، مسعود (1382). بررسی ابعاد و عناصر فرهنگ مدرسه در دوره ابتدایی و تأثیر آن بر پیامدهای شناختی-  رفتاری دانش آموزان، رساله منتشر نشده دکتری، دانشگاه شیراز.
حسین‌چاری، مسعود .(1386). مقایسه خودکارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش‏آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی. مطالعات روان‌شناختی، دوره 3، شماره‏4، صص 103-87.
حسین‌چاری، مسعود و فداکار، مهدی .(1384). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌هایارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال دوازدهم- شماره 15، صص 31- 21.
حسین‌چاری، مسعود و کیانی، رسول .(1387). رابطه برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی با خودکارآمدی دانش‌آموزان در تعامل اجتماعی با همسالان. مجله‏روانپزشکی و روان‏شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 2، صص 191-184.
حقیقی، جمال؛ شکرکن، حسین؛ موسوی شوشتری، مژگان .(1381). بررسی رابطه‌ی جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مدارس راهنمایی اهواز، مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ی سوم، سال نهم، شماره‌های 2و1، صص 108-79.
خداپناهی، محمد کریم، اصغر نژاد، طاهره و رحیمی، محمود (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی، مجله روا‏ن‏شناسی، شماره 31، صص 121- 140.
فولاد‌چنگ، محبوبه (1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های خودگردانی و افزایش باورهای خود بسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، پایان نامه منتشر نشده دکتری، دانشگاه شیراز.
یوسفی، فریده (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارت‏های ارتباطی در دانشجویان. فصلنامه روان‏شناسان ایرانی، سال سوم، شماره 9، صص 13-5.
منابع انگلیسی
Ambrose, J. (2005). Relationship between living-learning communities linked course and academic achievement. Unpublished raw data. North Carolina State University.
Astin, A. (1993). What matters in college? Four critical years revisited. San Francisco: Jossey Bass.
Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J. (2000). Parenting styles and adolescents' achievement strategies. Journal of Adolescence, 23(2), 205-222.
Baker, R. W. & Siryk, B. (1984). Measuring Adjustment to College.  Journal of Counseling Psychology, 3, 179-189.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.
Bandura, A. (1986).Social Foundation of Though and Action: A SocialCognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory ofBehavioral Change. Psychological Review, 84, 191-215.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986).  The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Blake, S. & Lesser, L. (2006). “Exploring the Relationship between Academic Self-Efficacy and Middle School Students’ Performance on a  High-Stakes Mathematics Test.” Journal of Teacher Education, Vol.2-655.
Chafin, C. N. (2006). The impact of a living learnig community and inquiry guided learning on first year students, emotional intelligene and academic achievement. Unpublished Ph.D. Thesis, North Carolina University.
Ceyhan, A. A. (2006). “An Investigation of Adjustment Levels of Turkish University Students whit Respect to Perceives Communication Skill Levels. Journal of Social Behavior and Personality, 34(4), 367-380.
Chemers, M. M., Hu, L. T., & Garcia, B. F. (2001). Self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93, 49-55.
Chen, X. (2004). Peer relationships amang Chinese and north American boys: A cross-cultural perspective. Adolescent Boys in Context, 197-218.
Chen, X., & Li, B. Sh. (2000). Depressed mood in Chinese children: Development significance for social and school adjustment. Journal of Behavioral Development, 24, 472-479.
Collins, J. L. (1982). Self-Efficacy and Ability in Achievement Behavior. Paper Present at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York.
Conger, J., & Peterson, A. (1977). Adolescence and youth: Psychological development in a changing world. New York: Marper & Row.   
Cotterell, J. (1996). Social Network and Social Influences in Adolescence. Routledge, London.  
Dalziel, J. & Peat, M. (1998). Fostering Collaborative Learning During Student Transition to Tertiary Education: An Evaluation of Academic and Social Benefits. Presentation for the 5th International Student Learning Symposium. University of Sydney Australia.
Davis, H. A. (2001). The quality and impact of relationships between elementary school students and teachers. Educational Psychology, 26, 431-453.
DeBerard, M., Spielmans, G. & Julka, D. (2000). Retention among college freshmen:A longitudinal study. College Student Journal, 34, 66-71.
Deniz, M. E., Hamarta, E., & Ari, R. (2005). An investigation of social skills and loneliness level of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish student. Social Behavior and Personality, 33, 19-32.
Elliot, S., & Gresham, F. M. (1993). Social skills interventions for children. Behavior Modification, 17, 3, 287-313.
Fan, C., & Mak, A. S. (1998). Measuring social self-efficacy in a culturally diverse student population. Social Behavior and Personality, 26(2), 131-144.
Farmer, T. W. (2000). Social dynamics of aggressive and disruptive behavior in school: Implications for behavior consultation. Journal of Educational and Psychological Consultation, 50, 39-44.
Franklin, G., (1995). Effects of cooperative tutoring on academic performance. Journal of Educational Technology System, 23, 13-25.
Gambell, T. & Hunter, D. (2000). Surveying gender differences in Canadian school literacy.Journal of Curriculum Studies, 32(5), 689- 719.
Grills, A. E., & Ollendick, T. H. (2002). Peer victimization, global self-worth, and anxiety in middle school children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31, 59–68.
Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? Child Development, 76, 949–967.
Hair, E. C., Jager, J., & Garrett, S. B. (2002). Helping teens develop healthy social skills and relationships: What the research shows about navigating adolescence. American Teens,1-8.
Harrison, L. J., Clarke, L. & Ungerer, J. A. (2006). “Children’s Drawing Provide a New Perspective on Teacher-Child Relation Quality andSchool Adjustment. Australia Macquarie University, Early Childhood Research Quarterly, P. 55-71.
Hermann, K. S., & Betz, E. N. (2004). Path models of the relationships of instrumentality and expressiveness to social self-efficacy, shyness, and depressive symptoms. Sex Roles, 51, 55-67.
Hillary, G., & Brent, M. (1994). Emotional, Social and Academic Adjustment of College Students: A Longitudinal Study of Retention. Journal of Counseling and Development, 281-288.       
Holm, U. (1996). The affect reading scale: A methods of measuring the prerequisite for empathy. Journal of Educational Research, 40, 239-253.
Holm, U. & Aspegran, K. (1999). Pedagogical methods and effect tolerance in medical students. Medical Education, 33, 14-18.  
Hunter, D., Gambell, T., & Randhawa, B. (2005). Gender gaps in group listening and speaking: issues in social constructivist approaches to teaching and learning. Educational Review, 47, 329-355.
Jerabek, I. (2004). Communication Skills Inventory- Revised. Body-Mind Queendom, http://www.queendom.com/index.htm
Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In R. Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action (pp. 195-213). Washington, DC: Hemisphere.
Kaur, D. (2006). International students and American higher education: A study of the academic adjustment experiences of six Asian Indian internatinal students at a research level II university. Unpublished Ph.D. Thesis, North carolina University.
Kim, J., & Cicchetti, D. (2003). Self-efficacy and behavior problems in maltreated and nonmaltreated children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 106-117.
Kinsman, C. A. (1993). “An Investigation of the Relationship among Self-Efficacy Beliefs, Goal-Setting, and Academic Performance of Students in a Transition to High School Program.” Dissertation Abstracts international, Vol. 54. No. 5, P.1680.
Kokar, A. I., & Gencoz, T. (2004). Personality, social support, and anxiety among adolescents preparing for university entrance examinations in Turkey. Curent Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 23, 134-146.
Kramer, L. A. (1996). Sex differences in self-efficscy rating during pre and early adolesence. Dissertation abstracts international, 570-578. 
Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J. H., Whitt, E. J., (2005). Student success in college: creating conditions that matter. Washington, D. C.: Jossey-Bass.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Gorge, P. A. (1997). Discriminant and predictive validity of academic self-concept, academic self-efficacy, and mathematics-specific self-efficacy. Journal of Counseling Psychology, 44, 307-315.
Lent, R. W., & Maddux, J. E. (1997). Bullding a sociocognitive bridge between social and counseling psychology. The Counseling Psychologist, 25, 240-255.
Lin, S. P. (2006). An exploration of Chinese international students' social self-efficacy. Unpublished Ph. D. Thesis. Ohio State University.
Lo, Y. A., Loe, S. A., & Catledge, G. (2002). The effects of social skills instruction on the social behaviors of students at risk for emotional or behavioral disorders. Behavioral Disorders, 27, 371-385.
Lonczak, H. S., & Abott, R. D., Hawkins, J. D., Kosterman, R. & Catalano, R. f. (2002). Effects of the settle social development project on sexual behavior, pregnancy, birth, and sexually transmitted disease outcomes by age 21 years. Archives of Pedetrics & Adolescent Medicine, 156, 438-447.
Lopez, C., & Dubois, D. L. (2005). Peer victimization and rejection: Investigation of an integrative model of effects on emotional, behavioral, and academic adjustment in early adolescence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 25-36.
Lubker, J. R. (2006). College adjustment experiences of first-year students: Retired athletes, non-athletes, and current varsity athletes. Unpublished Ph.D. Thesis, West Virginia University.
Makaremi, A, (2000). Self- efficacy and depression among Iranian college students. Psychological Reports, 86, 386-388.
McCueHerlihy, B. A. (1998). “relation among Self-Efficacy, Academic Achievement, Resource Utilization and Persistence in a Sample of Non-Traditional College Students.” Dissertation Abstracts International, 58, 2690.
Multon, K. D., Brown, S. D., Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.
Murray, C., & Murray, K. M. (2004). Correntes of teacher-atudent relationships: An examination of child demographic characteristics, behavioral orientations. Psychology in the Schools, 41, 751-762.
Natvig, G. K., Albrektsen, G., & Qvarnstrom, U. (2003). Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents. International Journal of Nursing Practice, 9, 166-175.
Nixon, C. T., & Frost, A. G. (1990). The study habits and attitudes inventory and its implications for students success. Psychological Reports, 66, 1075-1085.
Owen, S. V., & Forman, R. D. (1992). Academic self- efficacy in At- Risk elementary students. Journal of Research in Education, 2, 3- 7.
Pajares, F. (1996). “Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings.”  Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
Pettus, K. R. (2006). The relationship of  parental monitoring to community college student adjustment and achievement: differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence. Unpublished Ph.D. Thesise, Carolina University.
Pintrich, P. R., & Degroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Reed-victor, E. (2004). Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals of young children with special needs. Early Child Development and Care, 174 (1), 59-79.
Reed, V. A., Mc Leod, K., and Mc Allister, L. (1999). Importance of selected communication skills for talking with peers and teachers: Adolescents' opinions. Learning, Speech, and Hearing Services in School, 30, 32-49.
Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychological and study skill factors predict college outcome?: A meta- analysis. Psychological Bulletin, 130, 261-288.
Roeser, R. W., Eccles, J. S., & Sameroff, A. J. (1998). Academic and emotional functioning in early adolescence: Longitudinal relations, patterns, and prediction by experience in middle school. Development and Psychopathology, 10, 321-352.
Rohsenow, D. J., Monti, P. M., Rubonis, A. V. (2001). "Cue Exposure with Coping Skills Training and Communication Skills Training for Alcohol Dependence: 6- and 12-month Outcomes. Addiction. 96(8); 1161-1174.
Ross, M. R., Powell, S. R., & Elias, M. (2002). New roles for school psychologists: Addressing the social and emotional learning needs of students. School Psychology Review, 31, 43-52.
Saracoglu, B. Minden, H. (1989). The Adjustment of Students with Learning Disabilities to University and Its Relationship to Self-Esteem and Self-Efficacy. Journal of Learning Disabilities, Vol. 22 (9), 590-592.
Scott, J. (2000). Social Networks Analysis. A Handbook. second ed. London: Sage Publications.
Shunk, D. H. (1989).  “Self-Efficacy and Achievement Behaviors.” Educational Psychology Review, 1, 173-208.
Smith, R. C. et al. (1995). Improving resident's confidence in using psychosocial skills. Journal of General Internal Medicine, 10, 315-320.
Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.
Thorpe, L., Clark, W., & Tieges, e. (1953). “California Test of Personality.” California Test Bereau.
Toyokawa, T. & Toyokawa, N. (2002). Extracurricular activities and the adjustment of Asian international students: A study of Japanese students. International Journal of  International Relations, 26, 363-379.
Welsh, M., Parke, D. R., Widaman, K., & O'Neil, R. (2001). Linkages between children's social and academic competence: A longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 39, 463-481.
Yang, Ch., Kim, B., & Laffey, J. M. (2006). “Exploring the Relationship between Students, Academic Motivation and Social Ability in Online Learning Environments.” University of Missouri-Columbia.
Zachariae, R. ,Pedersen, C. G., Jensen, A. B.(2003). "Association of Perceived Physician Communication Style with Patient Satisfaction, Distress, Cancer-Related Self-Efficacy, and Perceived Control over the Disease. Journal of Cancer, 88, 658-665.
Zajacova, A., Lynch, S.M. Espenshade, T. (2005). “Self-Efficacy , Stress and Academic Success in College.” Journal of Higher Education, 46, 233-250.
Zettergren, P. (2003). School adjustment in adolescence for previously rejected, average and popular children. Journal of Educational Psychology, 73, 207-221.
Zhou, Z., Peverly, S. T., Xin, T., Huang, A. S., & Wang, W. (2003). School adjustment of first-generation Chinese-American adolescents. Psychology in The Schools, Vol, 40, 71-84.
Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990).  “Student Differences in Self-Regulated Learning: Relating Grades, Sex and Giftedness to Self-Efficacy and Strategy use.” Journal of Educational Psychology, 82, 51-69.
Zychowski, L. A. (2007). Academic and social predictors of college adjustment among first-year students: Do high school friendships make a difference? Unpublished Ph.D. Thesis, Indiana University of Pennsylvania.