ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها

علی محمد رضایی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 179-214

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52660.3012

چکیده
  چکیده: هدف از مقاله حاضر بررسی شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها با تاکید بر عدالت ارزشیابی بود. به منظور نیل به هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده از تحلیل محتوا استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش را "صاحبنظران" تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان (مورد: مدارس سه دوره تحصیلی ایران) حسین تربتی نژاد

حسین تربتی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6046

چکیده
  زمینه: ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است، آمـوزش و پرورش فرایندی متشکّل و به هم پیوسته است که تمام اجزای آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین فعالیت می کنند. هدف: ایـن مقالـه بـا هـدف شناسـایی فرآینـد ارزشـیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان تنظیم و در آن تلاش گردیده ...  بیشتر

مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنان

علی نوری؛ مرتضی امین فر

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5992

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی آنان (جنسی، تحصیلات و سابقه خدمت) انجام شد و به همین منظور سه سؤال مطرح گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدائی شهر کرمانشاه تشکیل می داد که از این تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش تحقیق در این ...  بیشتر

ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

عادل ظفری نژاد؛ یدالله جوادی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5957

چکیده
  پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی ...  بیشتر