نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه کرمان

چکیده

پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی شهر یاسوج است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که ۱۹ کلاس پایه اول ابتدایی به شیوه تصادفی به عنوان خوشه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون نوشتاری 14 سوالی محقق ساخته می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان پایه اول ابتدایی توانایی مهارت نوشتن را بر اساس الگوی کتاب درسی دارند و پسران نسبت به دختران در مهارت نوشتن از توانایی بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها