اعتباریابی الگوی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط های یادگیری

نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 217-242

https://doi.org/10.22054/jep.2021.52596.3008

چکیده
  هدف از این تحقیق، مطالعه نظام مند خصوصیات یک محیط یادگیری است که در فرایند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار می گیرد. این محیط متاثر از فرهنگ، سنت، تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است. رویکرد این پژوهش از نوع کمی می باشد. در الگوی طراحی شده، مؤلفه های محیط یادگیری که با استفاده از تحلیل محتوا، ...  بیشتر

طراحی محیط یادگیری مبتنی بر نظریه یادگیری تحولی برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه

زهرا وحیدی؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ مهشید ایزدی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 307-337

https://doi.org/10.22054/jep.2020.49044.2863

چکیده
  پژوهش باهدف طراحی محیط یادگیری مبتنی بر نظریه یادگیری تحولی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام گرفت. روش پژوهش الگو آمیخته و از نوع بین مرحله‌ای بود. به این منظور داده‌ها با روش کیفی جمع‌آوری و تحلیل شدند، علاوه بر این با روش کمی روایی و پایایی آن بررسی گردید. هم‌چنین به‌منظور استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های محیط یادگیری ...  بیشتر