آموزش موسیقی: راهبردی اثربخش در تحول واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان

سید نبی الله قاسم تبار؛ نیاز یوسفی؛ محبوبه حسینی؛ بدرالسادات دانشمند

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/jep.2021.27482.2040

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش موسیقی در افزایش تحول آگاهی واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. از جامعه کودکان 6-5 سال منطقه سه شهر تهران، 30 کودک انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه مداخله طی سه ماه (سه جلسه دو ساعته در هفته) موسیقی آموزش دیدند. برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. مهارت‌های واج‌شناختی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش موسیقی در توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان

سید نبی الله قاسم تبار؛ محبوبه حسینی؛ محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ نفیسه گودرزی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 139-159

چکیده
  پژوهش حاضر با شناخت تأثیر آموزش موسیقی به روش اٌرف بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس، 30 کودک 5 ساله (16 پسر، 14 دختر) انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. به اعضای گروه مداخله به مدت 6 ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته، موسیق آموزش داده شد. سپس در هر دو گروه مقیاس هوش ...  بیشتر