نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با شناخت تأثیر آموزش موسیقی به روش اٌرف بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس، 30 کودک 5 ساله (16 پسر، 14 دختر) انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. به اعضای گروه مداخله به مدت 6 ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته، موسیق آموزش داده شد. سپس در هر دو گروه مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش‌‌دبستانی و دبستانی (1967، اقتباس از رضویه، 1384) اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش موسیقی به‌طورمعناداری بهره‌هوش‌کلامی و غیر‌کلامی کودکان را افزایش داد. در نهایت، تأثیر آموزش موسیقی بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان مورد بحث قرار گرفت.
پژوهش حاضر با شناخت تأثیر آموزش موسیقی به روش اٌرف بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس، 30 کودک 5 ساله (16 پسر، 14 دختر) انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. به اعضای گروه مداخله به مدت 6 ماه، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته، موسیق آموزش داده شد. سپس در هر دو گروه مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش‌‌دبستانی و دبستانی (1967، اقتباس از رضویه، 1384) اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش موسیقی به‌طورمعناداری بهره‌هوش‌کلامی و غیر‌کلامی کودکان را افزایش داد. در نهایت، تأثیر آموزش موسیقی بر توانایی‌هوشی کودکان پیش‌دبستان مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات