تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دورة متوسطه شهر همدان

مسیب یارمحمدی واصل؛ اکبر عروتی موفق؛ مهری حصارخانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 171-187

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.37142.2472

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دورة متوسطه شهر همدان که در سال تحصیلی 94-1393 بود. نمونه پژوهش 40 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری در دسترس از دبیرستان شهید حجه فروش انتخاب شدند و به طور ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین نادری پور؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی

دوره 15، شماره 52 ، مرداد 1398، ، صفحه 217-237

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.35337.2381

چکیده
  ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی یکی از وظایف مهم برای مدیران و متخصصان نظام آموزشی است. بهزیستی روان‌شناختی همواره در محیط‌های علمی مورد توجه روانشناسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بهزیستی روان‌شناختی بر اساس ذهن‌آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه‌های روان‌شناختی در دانشجویان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعۀ آماری ...  بیشتر